Навчальна дисципліна «Психологія літературної творчості» сприяє практичній реалізації новітніх тенденцій у літературознавчій науці, що уможливлює впровадження інноваційних тенденцій у підготовці філолога.

Мета курсу – практичне втілення літературознавчих концепцій, спрямованих на осягнення особистості письменника за рахунок безпосередніх зв’язків із психологічною наукою.

Вивчаючи цей курс, студенти повинні здобути нові та поглибити ті знання, котрі вони здобули протягом вивчення інших дисциплін, зокрема вступу до літературознавства, історії української літератури, психології. Майбутні філологи повинні засвоїти зміст ключових понять і вміти оперувати ними, проектувати здобуті знання у сферу базових предметів, а також застосовувати їх у процесі професійного та духовного самовдосконалення.

Завдання вивчення дисципліни:

- Засвоїти психологічні концепції, що мали безпосередній вплив на розвиток психологічної науки;

- виявити точки дотику та можливості для кореляції літературознавства й психології;

- осягнути психологоспрямований дискурс в літературознавчій науці;

- опанувати термінологією із використанням здобутків психологічної науки;

- осмислити можливість використання психологічного аналізу в літературознавчій практиці;

- з’ясувати особливості психопоетикального підходу й формування нової галузі літературознавства;

- осягнути психопоетикальні практики на матеріалі мегатексту модерних авторів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

  • особливості розвитку уявлень про психологію художньої творчості (історико-культурний та теоретико-літературний аспекти).

уміти:

  • визначати роль та місце зарубіжних та вітчизняних вчених у розвитку міжнаукових зв’язків.

  • окреслювати природу кореляції психології та літературознавства.

  • визначати найзагальніші риси психоаналітичних напрямків у психології та їх вплив на розвиток літературознавчої науки.

  • оперувати психолого-літературознавчим інструментарієм;

  • визначати психологоспрямовані концепції та оперувати різними підходами у вивченні психології літературної творчості у викладанні курсу української літератури.