Мета та завдання навчальної дисципліни. Метою - навчальної дисципліни є надання майбутнім спеціалістам необхідних знань, вмінь і навичок у сфері олімпійського та професійного спорту та можливого їх застосування в різних сферах діяльності сучасного спорту.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
• формування професійного світогляду в процесі аналізу місця та значення олімпійського та професійного спорту у сучасному суспільстві;
• сприяння придбанню студентами теоретичних знань щодо організації та управління міжнародним олімпійським рухом;
• формування фахових навичок у сфері олімпійського спорту;
• розкриття історії виникнення професійного спорту в окремих державах, соціальну природу та організаційну структуру, дати характеристику його основних видів і специфіку їх розвитку в сучасних умовах;
• дати уявлення про соціально-економічні аспекти розвитку олімпійського та професійного спорту і його регулювання на сучасному етапі;
• проаналізувати систему відбору, підготовки і змагань спортсменів в різних видах професійного спорту;
• визначити тенденції розвитку професійного спорту в світі, в окремих державах і в Україні.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
- історію виникнення Олімпійських ігор, відродження та загальну характеристику періодів проведення сучасних Олімпійських ігор;
- розвиток олімпійського руху в Україні;
- побудову міжнародного олімпійського руху, основи функціонування МОК, НОК, МСФ;
- основні аспекти щодо організації та проведення Олімпійських ігор, формування їх програми;
- класифікацію міжнародних спортивних ігор комплексного характеру;
- актуальні проблеми сучасного олімпійського руху;
- організаційні, соціальні, економічні і правові аспекти функціонування видів професійного спорту;
- теоретичні, методичні і організаційні основи системи відбору та підготовки спортсменів-професіоналів.
вміти :
- орієнтуватися у сучасних питаннях про олімпійський та професійний спорт;
- використовувати отримані знання на практиці при вирішенні навчальних та професійних завдань;
- організовувати тренувальний процес і змагання у олімпійському та професійному спорті.
Навчальна дисципліна «Олімпійський і професійний спорт» базується на відповідній сучасній інтегративній науці. При її вивченні передбачається міждисциплінарний підхід, що дозволяє охопити всю сукупність стосовних до неї об'єктів, а також уявити знання, накопичені сучасними соціологією, політологією, історією фізичної культури та спорту, й ін. з позицій можливості їхньої реалізації в процесі підготовки спортсменів.