Мета і завдання курсу. Мета дисципліни полягає в оволодінні студентами спеціальними знаннями і методичними навичками самостійної наукової роботи, що дозволить провести власне дослідження, зібрати і обробити отримані результати та написати магістерську роботу.

Основними завданнями дисципліни є:

  • оволодіти логікою побудови наукового дослідження ;

  • опанувати систему бібліографічного пошуку та алгоритмом застосування комплексу наукових методів, необхідних для проведення магістерських досліджень;

  • навчитися наукового стилю, необхідного для підготовки публікацій за результатами власного дослідження

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

    • знати: логіку та схему побудови наукового дослідження, можливості використання адекватних поставленим завданням дослідження методів дослідження, корисне використання методів математико-статистичної обробки отриманих емпіричних результатів проведеного дослідження, вимог щодо написання та оформлення магістерської роботи;

    • вміти: розробити логічну схему наукового дослідження, зробити аналіз підібраної тематичної науково-методичної літератури, спланувати і провести експериментальну частину роботи, систематизувати, обробити і описати отримані результати.