Мета і завдання курсу. Мета курсу спрямована на формування у студентів належної професійної майстерності, як вищої, творчої активності викладача, що виявляється в доцільному використанні методів і засобів педагогічного взаємовпливу в кожній конкретній ситуації процесу фізичного виховання.

Завдання:

  • ознайомлення з основами професійно-педагогічної майстерності викладача фізичного виховання, систематизація змісту базових понять;

  • оволодіння системою практичних умінь та навичок займатися головними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності, збереження й зміцнення здоров’я, розвиток і вдосконалення психофізичних можливостей, якостей та властивостей особистості;

  • формування загальної культури, гуманістичної спрямованості, компетентності, педагогічних здібностей та педагогічної техніки.

У результаті вивчення даного спецкурсу студенти повинні:

  • знати: закономірності, принципи та зміст фізичного виховання; основи педагогічної техніки, мистецтво усної мови; правила встановлення взаємостосунків з вихованцями;

  • вміти: формувати мотивацію до навчальної діяльності використовуючи різноманітні засоби і методи фізичного виховання в процесі проведення різних форм занять з фізичного виховання; забезпечити органічне поєднання теоретичного матеріалу з практичним в рамках окремого заняття; використовувати різноманітні методичні прийоми, що активізують пізнавальну діяльність учнів або студентів на занятті.