Мета і завдання курсу. Мета – формування і розвиток рухової активності, фізичних і психологічних здібностей, що забезпечують пристосовування особи до свого стану здоров'я, навколишнього середовища, суспільства і різних видів діяльності.

Завдання: узагальнення специфічних теоретико-методичних закономірностей фізичного виховання неповносправних осіб, які розглядаються в структурі спортивно-педагогічних, психолого-педагогічних, соціальних та медико-біологічних дисциплін.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • методологічні та теоретичні основи педагогічного процесу адаптивного фізичного виховання;

 • законодавчі та програмно-нормативні засади адаптивного фізичного виховання;

 • історичні аспекти розвитку адаптивної фізичної культури становлення та розвиток спорту інвалідів у міжнародному олімпійському русі, як соціального явища адаптивне фізичне виховання в процесі інтеграції людей з обмеженими фізичними можливостями в соціум;

 • цілі, завдання, принципи, методи і засоби фізичного виховання при різних нозологіях;

 • вибір адекватних засобів фізичного виховання при різних нозологіях з урахуванням вікових періодів;

 • основи планування, педагогічного контролю та обліку навчального процесу з фізичного виховання людей з обмеженими фізичними можливостями, сучасні технології фізкультурно-спортивної діяльності інвалідів, гігієнічні вимоги та матеріально-технічне забезпечення занять адаптивним фізичним вихованням.

вміти:

 • творчо використовувати отримані знання з адаптивного фізичного виховання при вирішенні педагогічних, навчально-виховних, науково-методичних завдань з врахуванням вікових і індивідуальних відмінностей людей з обмеженими фізичними можливостями;

 • вирішувати теоретичні та практичні проблемні завдання з використанням сучасних методів наукового пізнання;

 • складати програми, планувати, організовувати і здійснювати роботу з фізичного виховання для людей з обмеженими можливостями при різних нозологіях з урахуванням віку;

 • організовувати спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи для людей з обмеженими можливостями при різних нозологіях з урахуванням віку;

 • орієнтуватись в спеціальній науково-педагогічній літературі, здійснювати науково-дослідну роботу з проблем адаптивного фізичного виховання.