Мета і завдання курсу. Мета викладання курсу – переорієнтувати свідомість студентів на гуманістичні цінності адекватні характеру новітньої педагогічної діяльності, навчити впроваджувати новітні технології в освітній діяльності у практику викладацької та тренерської роботи.

Завдання вивчення дисципліни:

 • розширення й поглиблення знань про стан розвитку сучасних технологій у педагогічній і спеціальній науках та особливостями розвитку сучасних технологій у викладанні спортивних дисциплін;

 • розкрити значення основ інформаційної культури у загальній і професійній освіті людини, вплив засобів сучасної інформаційної технології на науково-технічній і соціально-економічний розвиток суспільства;

 • забезпечити ґрунтовне оволодіння студентами основними засобами і методами сучасних новітніх технологій, їх теоретичною і технічною базою, можливими напрямками використання;

 • вміння розв’язувати дидактичні проблеми освітнього процесу за допомогою сучасних новітніх технологій, аналізувати і прогнозувати ефективність їх застосування, формувати почуття відповідальності за їх результати;

 • розвиток потреби творчості, педагогічної культури і нового стилю педагогічного мислення;

 • актуалізація навчальної мотивації, запровадження системи вільного пошуку власних новітніх технологій у викладацькій та тренерській діяльності;

 • творчий розвиток особистості здобувача вищої освіти, індивідуалізації процесу навчання у вищому навчальному юридичному закладі;

 • розвиток інтелектуального потенціалу фахівця з фізичної культури і спорту, зорієнтованого на креативний рівень опанування матеріалом, спроможного до постійної самоосвіти та самовдосконалення.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • термінологію й тлумачення понять «новітні технології», «інновація», «новітні технології у фізичному вихованні та спорті»; «технологія навчального процесу», «технологія виховного процесу», «технологія освіти», «технологія професійного формування фахівця фізичної культури і спорту»;

 • основні напрями технологічної освіти у сфері фізичного виховання;

 • принципи, підходи, форми, методи, прийоми та засоби використання новітніх технологій у системі шкільної освіти та тренерської практики;

 • сутність оптимальних шляхів застосування новітніх тенденцій у практичній діяльності фахівця фізичної культури;

вміти:

 • визначати вихідні положення сучасних технологій освіти, навчання й виховання учнів різновікових груп;

 • аналізувати різні підходи технологічних процесів, чітко визначати мету та завдання спортивних дисциплін у навчанні й вихованні учнів.

 • використовувати у шкільній і тренерській практиці новітні методи навчання і виховання;

 • визначати та усувати помилки при організації занять фізичної культури, поза аудиторних занять з фізичного виховання та на тренуваннях з видів спорту.