Мета і завдання курсу. Мета курсу: формування у студентів вміння організовувати процес фізичного виховання на високому професійному рівні, розширення загально-педагогічного світогляду, поєднання сучасних методів навчання й виховання, сприяти творчому саморозвитку.

Завдання:

  • виховання позитивної мотивації, сучасних поглядів і переконань, спрямованих на фізичне виховання особистості;

  • оволодіння системою практичної підготовки, яка формує психолого-педагогічні вміння та навички;

  • формування особистості майбутнього викладача фізичного виховання.

У результаті вивчення даного спецкурсу магістранти повинні:

  • знати і розуміти: значення комплексу професійних характеристик як головного орієнтиру у викладанні дисциплін навчального плану.

  • вміти: розширювати й удосконалювати власні знання, мотиви, інтереси, настанови, переконання, потреби; застосовувати систему загальнотеоретичних, психолого-педагогічних, спеціальних та методичних знань для використання у фізичному вихованні в усіх сферах навчально-виховної роботи вищої школи.