Мета і завдання курсу. Метою викладання навчальної дисципліни є перевірити у магістрантів обраної спеціальності знання з теоретичних основ фізичної культури, фізичного виховання і спорту різних груп населення та практичне застосування обраних знань і навичок під час вирішення професійних навчальних і наукових завдань.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • забезпечити теоретичну і практичну підготовку студентів до професійної діяльності;

 • сприяти формуванню у студентів творчого світогляду, вихованню педагогічного мислення та набуттю системи теоретичних та практичних спеціальних знань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • теоретичні основи теорії та методики фізичного виховання;

 • історичні, філософські, соціальні, економічні та правові аспекти фізичної культури, фізичного виховання та масового спорту;

 • організаційно-методичні аспекти фізичного виховання у різні вікові періоди життя;

 • методологію оздоровчої фізичної культури та рекреації;

 • основи професійно-прикладної (спеціальна) фізичної підготовки;

 • комп’ютерні технології та математично-статистичні методи у розв’язанні науково-дослідних завдань масової фізичної культури;

вміти:

 • використовувати отримані знання з теорії та методики фізичного виховання, оздоровчого тренування та рекреації у практичній та наукової роботі;

 • застосовувати методи наукових досліджень у власній дослідницькій діяльності;

 • використовувати на практиці сучасні методи діагностики стану здоров’я,

 • рівня фізичної підготовленості, рухової активності, фізичного розвитку;

 • складати оздоровчі програми для різних груп населення та здійснювати контроль адекватності навантажень.