Мета і завдання курсу. Мета курсу: оволодіння фахівцями з фізичної культури основами інтерактивних технологій як інструменту майбутньої професійної діяльності, формування практичних навичок використання технологічного підходу у викладацькій та тренерській роботі, формування готовності до впровадження сучасних технологій у практику вищої школи.

Завдання курсу:

 • ознайомити магістрантів з концептуальними та теоретичними положеннями інтерактивних технологій навчання;

 • ознайомлення з потенціалом технологій у вирішенні педагогічних проблем;

 • узагальнити інтерактивні технології у галузі фізичної культури, виявити їх фундаментальну спільність, виділити істотні ознаки;

 • сформувати позитивне ставлення і прагнення фахівця з фізичної культури до творчого оволодіння інтерактивними технологіями;

 • вчити обирати оптимальні технології навчання відповідно до індивідуальних можливостей студентів та рівня їх фізичної підготовленості;

 • орієнтувати студентів до педагогічної творчості, самостійності, дослідницької діяльності у галузі фізичної культури і спорту.

 • опанування теоретично-методичними основами інтерактивних технологій;

 • відпрацювання навичок розробки соціально-педагогічних проектів, програм.

 • оволодіння теоретичними знаннями щодо організації та проведення тренінгу.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • сутність інноваційної педагогічної діяльності у сфері фізичного виховання;

 • вимоги до особистості викладача фізичної культури щодо ефективного використання інноваційних технологій у професійній діяльності;

 • систему основних понять і категорій, принципів застосування інтерактивних технологій у спортивно-масовій та фізкультурно-оздоровчій роботі у вищій школі;

 • сутність, умови впровадження та використання новітніх технологій формування творчої особистості спортсмена;

 • загальні принципи психофізіологічного тренінгу у фізичному вихованні студентів;

вміти:

 • застосовувати інтерактивні технології на заняттях у вищій школі з урахуванням індивідуальних особливостей та фізичної підготовленості студентів;

 • вести самостійний пошук нової інформації з метою саморозвитку;

 • оцінювати свою діяльність із впровадження інтерактивних технологій відповідно до науково-теоретичних та педагогічних знань;

 • будувати план власної діяльності із запровадження інтерактивних технологій у тренерську практику;

 • використовувати тренінгові технології у формуванні здорового способу життя студентів.