Мета і завдання курсу. Метою навчальної дисципліни є формування знань та умінь, необхідних для успішної практичної діяльності з викладання гімнастики, легкої атлетики, спортивних ігор та інших спортивно-педагогічних дисциплін, що викладаються у ВНЗ фізичного виховання і спорту.

Головні завдання дисципліни – підготувати майбутнього магістра до навчання студентів інтегрувати знання, одержані в суміжних курсах і окремих методиках, знаходити шляхи реалізації міжпредметних зв'язків цих знань у педагогічній діяльності з фізичного виховання школярів.

В процесі проведення занять майбутній магістр повинен

знати:

  • особливості роботи викладача факультету фізичного виховання у вищих навчальних закладах;

  • зміст освітньо-професійної програми зі спеціальностей фізичного виховання;

  • форми організації навчального процесу у вищих навчальних закладах;

  • заходи, що застосовуються в організації навчального процесу вищих навчальних закладів.

вміти:

  • працювати з документами планування (навчальний план, навчальна програма, робоча програма та ін.);

  • розробляти робочу програму зі спортивно педагогічної дисципліни;

  • планувати і розробляти програми реалізації освітніх, виховних і оздоровчих завдань у процесі фізичного виховання студентів ВНЗ;

  • готувати плани, конспекти, методичні рекомендації щодо занять;

  • організовувати роботу з відповідного матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу.