Курс “Методика викладання історії у вищій школі” спрямований на озброєння майбутніх викладачів знанням теоретичних основ сучасної методики, ознайомлення з специфікою історичних дисциплін у вищій школі, вироблення умінь і навичок, необхідних для забезпечення високої ефективності викладання. Курс побудовано з урахуванням знань, які магістранти отримали з педагогіки, психології, методики викладання історії та інших дисциплін. Всі форми навчання: лекції, семінарські та лабораторні заняття спрямовані на закріплення поглиблення і розширення теоретичних знань у курсі вивчення методики, на оволодіння майбутніми викладачами необхідних умінь і навичок викладання, організації навчальної діяльності.

Мета дисципліни: націлити магістрантів на глибоке вивчення теоретичних основ методики викладання історії у вищій школі, виробити практичні уміння та навички, необхідні для забезпечення високої ефективності навчального процесу.

Завданням курсу є вивчення закономірностей навчання історичних дисциплін; методів та прийомів проведення занять з історії; прийомів активізації розумової діяльності студентів, логічному мисленню на ґрунті історичного матеріалу; навчити прийомам самостійної роботи з історичними матеріалами; розкрити проблему єдності навчання і виховання; побудити до творчого підходу в викладанні історичних дисциплін і використанні методів навчання історії.

Практична частина курсу включає формування навичок підготовки матеріалів до занять з історії.