Мета та завдання курсу. Мета – сформувати знання стосовно закономірностей, процесів та явищ у юнацькому спорті.
Завдання дисципліни: озброєння студентів знаннями з основ спортивного відбору і орієнтації; засобів і методів спортивної підготовки дітей та юнаків залежно від віку, статі й фізичного розвитку; вікової періодизації тренувальних навантажень; організації занять юного спортсмена, контролю і корекції спортивної підготовки.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
- основи теорії та методики дитячого та юнацького спорту, методику визначення спортивних здібностей та рухової обдарованості спортсменів до того чи іншого виду спорту, виховання та навчання юного спортсмена, вікова періодизація тренувальних навантажень, організація занять, змагань і режиму життя юного спортсмена.
вміти:
- сформувати мотивацію до навчальної діяльності, використовуючи різноманітні засоби й методи фізичного виховання, при проведенні різних форм занять з фізичного виховання;
- визначати спортивні здібності юних спортсменів; планувати тренувальне навантаження відповідно до вікових особливостей розвитку юних спортсменів;
- використовувати дидактичні принципи навчання і виховання, а також принципи спортивного тренування у процесі побудови й організації спортивного тренування;
- здійснювати педагогічний та лікарський контроль у навчально-тренувальному процесі з юними спортсменами;
- забезпечувати необхідні передмови для ефективного навчання техніки рухових дій;
- виховувати почуття патріотизму, дружби, колективізму, громадянського обов’язку, миру та гуманізму;
Дисципліна будується на знаннях історії спорту, вікової психології і психології спорту, вікової фізіології і фізіології спорту, загальної теорії спортивного тренування, теорії і методики спорту.