Мета і завдання курсу. Мета – ознайомити студентів з системою знань про роль і місце фізичного виховання інвалідів в житті суспільства та про загальні закономірності управління цим процесом. Сформувати теоретичні знання і практичні навички для ефективного впровадження під час професійній діяльності.
Завдання дисципліни:
1. Сформувати у студентів професійну, пізнавальну активність та зацікавленість до проблеми адаптивної фізичної культури, заснованої на особистісно-орієнтованій аксіологічній концепції відношення до інвалідів та осіб, які мають відхилення у стані здоров’я;
2. Забезпечити оволодіння студентами основ фундаментальних знань в області теорії та організації адаптованої фізичної культури, цілісне сприйняття професійної діяльності, методологічних підходів, загальних основ специфічної практичної діяльності;
3. Сформувати у студентів бажання до самостійного і творчого відношення у процесі навчання.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
– методологічні та теоретичні основи педагогічного процесу адаптивного фізичного виховання;
– законодавчі та програмно-нормативні засади адаптивного фізичного виховання;
– історичні аспекти розвитку адаптивної фізичної культури – становлення та розвиток спорту інвалідів у міжнародному олімпійському русі, як соціального явища – адаптивне фізичне виховання в процесі інтеграції людей з обмеженими фізичними можливостями в соціум;
– цілі, завдання, принципи, методи і засоби фізичного виховання при різних нозологіях;
– вибір адекватних засобів фізичного виховання при різних нозологіях з урахуванням вікових періодів;
– основи планування, педагогічного контролю та обліку навчального процесу з фізичного виховання людей з обмеженими фізичними можливостями,
– сучасні технології фізкультурно-спортивної діяльності інвалідів, гігієнічні вимоги та матеріально-технічне забезпечення занять адаптивним фізичним вихованням.
вміти:
– творчо використовувати отримані знання з адаптивного фізичного виховання при вирішенні педагогічних, навчально-виховних, науково-методичних завдань з врахуванням вікових і індивідуальних відмінностей людей з обмеженими фізичними можливостями;
– вирішувати теоретичні та практичні проблемні завдання з використанням сучасних методів наукового пізнання;
– застосовувати методи дослідження у науково-дослідній роботі у сфері адаптивної фізичної культури;
– складати програми, планувати, організовувати і здійснювати роботу з фізичного виховання для людей з обмеженими можливостями при різних нозологіях з урахуванням віку;
– організовувати і проводити заняття з адаптивної фізичної культури;
– організовувати спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи для людей з обмеженими можливостями при різних нозологіях з урахуванням віку;
– аналізувати передовий досвід педагогів-новаторів;
– орієнтуватись в спеціальній науково-педагогічній літературі, здійснювати науково-дослідну роботу з проблем адаптивного фізичного виховання.
Дисципліна базується на знаннях: загальної теорії та методики фізичної культури, медико-біологічних дисциплін, психології та ін.