Мета дисципліни: формування базових професійно-педагогічних знань, умінь, навичок, що забезпечують теоретичну і практичну підготовку фахівця в галузі ФіС.
Основними завданнями курсу є:
- формування професійного світогляду студентів;
- оволодіння методикою силової підготовки спортсменів різних видів спорту;
- надання студентам практичних умінь і здібностей щодо використання атлетизму для оздоровлення організму.

Згідно вимог освітньо-професійної програми студенти повинні:
Знати : особливості матеріально-технічного забезпечення силової підготовки спортсменів; основи організації навчально-тренувальних занять різної спрямованості; техніку безпеки та профілактики травматизму на занятях з атлетизму; техніку змагальних вправ та основи суддівства у силових видах спорту.
Уміти : застосовувати у практичній діяльності отримані знання,що до використання засобів і методів силового тренування , проводити силові тренінги оздоровчої спрямованості з особами різного віку і статі.