Мета і завдання вивчення курсу. Метою викладання навчальної дисципліни є вдосконалення теоретичних знань та практичних вмінь щодо оволодіння руховими навичками та основними техніко-тактичними прийомами гри у футбол.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
Вдосконалення теоретичних знань з правил гри у футбол, організацією проведення змагань з футболу.
Вдосконалення теоретичних знань та практичні вмінь щодо формування навичок основних техніко-тактичних прийомів гри.
Сформувати у студентів знання про характеристику рухових навичок.
Оволодіти методикою проведення занять з юними спортсменами різних вікових груп.
Ознайомитись з методикою педагогічного контролю за рівнем підготовленості футболістів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- історію розвитку виду спорту;
- класифікацію техніки і тактики гри у футбол;
- характерологічні особливості розвитку фізичних якостей футболістів;
- методи і засоби, які застосовуються на навчальних заняттях по вивченню і вдосконаленню техніки і тактики гри, розвитку фізичних якостей.
уміти:
- застосовувати на практиці здобуті знання, вміння та навички по техніці й тактиці виконання та методиці навчання техніко-тактичних прийомів гри у футбол, розвитку фізичних якостей;
- вміти організувати і проводити навчально-тренувальні заняття з футболістами.