Мета і завдання курсу. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань, навиків і умінь з організації і управління у галузі фізичного виховання та спорту, що є необхідним елементом становлення фахівця.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
- навчання студентів теоретичних основ сучасного управління в спорті і фізичному вихованні;
- навчання методам планування і організації фізкультурно-спортивних заходів;
- наближення змісту навчання в університеті до запитів майбутньої практичної діяльності студентів.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: організаційну структуру і особливості функціонування сфери фізичного виховання в Україні, основи регламентування діяльності та кадрове забезпечення сфери фізичного виховання, історію відродження, розвитку та сучасний стан міжнародного спортивного руху.
уміти: аналізувати основні нормативно-правові документи міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; застосовувати знання з основ управлінської діяльності фахівця сфери фізичного виховання у практичній діяльності.