Мета дисципліни: формування базових професійно-педагогічних знань, умінь та навичок, ознайомити майбутніх фахівців з найважливішими вимогами, що висуваються навчального обладнання та спортивного інвентарю.
Основними завданнями курсу є:
- формування професійного світогляду студентів;
- створювати матеріально-технічну базу для забезпечення процесу фізичного виховання з урахуванням можливості її використання під час занять з різними віковими групами школярів;
- оволодіння методикою підготовки спортсменів різних видів спорту;
- використовувати стандартне і нестандартне обладнання та тренажерні пристрої при проведенні занять з фізичного виховання
- надання студентам практичних умінь і здібностей щодо використання тренажерів для оздоровлення організму.
Згідно вимог освітньо-професійної програми студенти повинні:
Знати : особливості матеріально-технічного забезпечення підготовки спортсменів; основи організації навчально-тренувальних занять різної спрямованості; техніку безпеки та профілактики травматизму при занятях на тренажерах
Уміти : застосовувати у практичній діяльності отримані знання,що до використання засобів і методів тренування , проводити силові тренінги оздоровчої спрямованості з особами різного віку і статі.
Дисципліна базується на знаннях теорії і методики атлетизму, теорії і методики спортивних ігор, теорії і методики гімнастики, гігієни, анатомії, фізіології та біомханіки.