Мета та завдання навчальної дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни є надати студентам знання про основи тренування, методику навчання руховим діям та розвитку рухових здібностей, основи побудови тренувального процесу в обраному виді спорту.
Основними завданнями є:
1. Формування у студентів світогляду про закономірності розвитку організму людини та можливості його тренування в обраному виді спорту.
2. Поглиблення та розширення загальнотеоретичної, біологічної й методичної підготовки студентів стосовно обраного виду спорту.
3. Забезпечення знань про адаптаційні можливості людини під впливом тренувальних і змагальних навантажень в обраному виді спорту.
4. Вироблення навичок та вмінь у використання отриманих знань з теорії та методики обраного виду спорту в практичній діяльності.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
- історію виникнення сучасний стан та перспективи розвитку обраного виду спорту;
- сутність змагань та змагальної діяльності в обраному виді спорту;
- загальні основи спортивного тренування в обраному виді спорту;
- основи різних сторін підготовки спортсменів в обраному виді спорту;
- основи побудови системи підготовки спортсменів в обраному виді спорту;
- систему відбору та орієнтації в обраному виді спорту;
- основи управління та контрою в обраному виді спорту;
- основи планування та обліку тренувального процесу в обраному виді спорту;
- основи науково-дослідної роботи в обраному виді спорту.
вміти :
- орієнтуватися у сучасних питаннях розвитку обраного виду спорту;
- використовувати отримані знання на практиці при вирішенні навчальних та професійних завдань;
- організовувати тренувальний процес і змагання в обраному виді спорту.
Дисципліна «Теорія та методика обраного виду спорту» базується на відповідній сучасній інтегративній науці. При її вивченні передбачається міждисциплінарний підхід, що дозволяє охопити всю сукупність причетних до неї об'єктів, а також здобути знання, накопичені сучасними теорією і методикою спортивного тренування, фізіологією, біохімією, морфологією, психологією й ін. з позицій можливості їх реалізації в процесі підготовки спортсменів в обраному виді спорту.