Галузь знань 0401 Природничі науки

Напрям підготовки 6.040102 Біологія*

Додаткова спеціальність 6.040101 Хімія* ОПР бакалавр

природничо-географічний факультет (3 курс)

Статус: нормативна

3 рік навчання, 5 семестр

Викладач: Казначєєва М.С., к.б.н., старший викладач

Вид контролю – залік

Метою навчальної дисципліни методологія та організація наукових досліджень в біології є засвоєння студентами систематизованої інформації про історію розвитку науки, методологію, методику та технологію організації та проведення наукових досліджень, орієнтування студентів як майбутніх науковців до поглиблення своїх знань, прагнення подальшого інтелектуального розвитку та самовдосконалення; майбутніх вчителів на поєднання навчально-виховної роботи з учнівською молоддю в загальноосвітній школі з науковим пошуком.

Завдання курсу:

- Методичні – сприяти оволодінню методами наукового пізнання та наукового дослідження.

- Пізнавальні – навчити основним термінам, поняттям та теоретичним положенням сучасних основ наукових досліджень.

- Практичні - виробити практичні навички з організації та проведення дослідницької роботи, роботи з різними типами навчальної, науково-популярної, довідкової та інших видів літератури (підручники, навчально-методичні посібники, журнальні та газетні статті, довідники, архівні документи тощо).

Перелік знань, умінь та навичок студентів Після вивчення дисципліни студент повинен знати систему та сутність основних понять та термінів, основних видів студентських науково-дослідних робіт, послідовність та методику проведення наукових досліджень; вміти організовувати та проводити різні види досліджень навчального та наукового характеру у відповідності з програмами дисциплін профілюючих галузей.

Програма навчальної дисципліни включає лекції, практичні заняття, самостійну роботу студентів.

Основний зміст лекційного курсу: Вступ. Поняття наукового дослідження, його структура. Наука та її роль у розвитку суспільства. Наукове дослідження. Етапи наукового дослідження. Методологічна основа наукового дослідження. Вибір напрямку й планування науково-дослідної роботи. Аналіз теоретико-експериментальних досліджень і формулювання висновків. Впровадження результатів наукових досліджень та їх ефективність. Особливості підготовки до захисту та захист наукової роботи. Форми та способи апробації результатів наукових досліджень

Практичні заняття передбачають формувати навичок організації та проведення дослідницької роботи, роботи з різними типами навчальної, науково-популярної, довідкової та інших видів літератури (підручники, навчально-методичні посібники, журнальні та газетні статті, довідники, архівні документи тощо).