Цитогенетичні основи розвитку організмів

Галузь знань 0401 Природничі науки

Спеціальність 8.04010201 Біологія*

Освітньо-професійний рівень: магістр

природничо-географічний факультет (1 курс)

1 рік навчання, 1 семестр

Викладач: Казначєєва М.С., к.б.н., старший викладач

Вид контролю – екзамен

Метою навчальної дисципліни цитогенетичні основи розвитку організмів є інтеграція і поглиблення знань студентів з біології онтогенезу та філогенезу організмів за рахунок вивчення цитологічних та генетичних механізмів розвитку організмів.

Завдання курсу:

- Методичні – сприяти оволодінню методами наукового пізнання, наукових досліджень у цитогенетиці розвитку.

- Пізнавальні – навчити основним термінам, понятям та теоретичним положенням сучасних знань з цитологенетики розвитку, сформувати уявлення про різноманіття цитологічних і генетичних механізмів індивідуального розвитку еукаріотів та цитогенетичні основи онтогенезу людини,.

- Практичні - опанувати окемі цитогенетичні методи дослідження розвитку організмів, розглянути зв′язок онтогенезу і філогенезу, виробити практичні навички з мікроскопічних досліджень

Перелік знань, умінь та навичок студентів Після вивчення дисципліни студент повинен знати мікроскопічну будову клітин, молекулярні основи спадковості і мінливості, будову та функції хромосом, особливостей клітинного поділу, теоретичні основи процесів мутагенезу та антимутагенезу, старіння , геномних мутацій, типи мутагенів, теоретичні основи створення поліплоїдів та їх роль в еволюції, генетичні основи інбридингу і гетерозису, апоміксису, основні модельні генетичні системи (Allium cepa, Arabidopsis thaliana, Zea mays, Drosophyla melanogaster, Mus musculus тощо); вміти аналізувати каріотипи, розрізняти фази клітинного циклу, мітозу та мейозу, розраховувати мітотичний індекс, розрізняти мінливість спадкову (мутаційну) і неспадкову (модифікаційну), визначати хромосомні мутації за типами, проводити експрес-діагностику поліплоїдів, застосувати комбінативну та мутаційну мінливість для потреб селекції. розрізняти основні типи апоміксису, несумісності у рослин, аналізувати наслідки інбридингу, застосовувати математичні методи в гібридологічному аналізі.

Програма навчальної дисципліни включає лекції, лабораторні заняття, самостійну роботу студентів.

Основний зміст лекційного курсу: Вступ. Прикладна генетика та цитологія в системі природничих наук. Цитологічні аспекти онтогенезу. Мікроскопічна будова клітин. Будова та функції хромосом

Каріотип. Типи хромосом: хромосоми типу лампових щіток, політенні хромосоми, нормальні А-хромосоми, додаткові В-хромосоми, статеві хромосоми. Поділ клітин. Розмноження. Передача спадкової інформації з клітини в клітину. Клітинний цикл. Генетичні аспекти онтогенезу

Лабораторні заняття передбачають засвоєння лабораторних методик дослідження будови та процесів життєдіяльності клітини, окремих її складових, виготовлення мікропрепаратів, роботу з електронограмами.