Метою навчальної дисципліни є формування комплексного уявлення студентів про атаптогенез біологічних систем на молекулярному, клітинному, організменому, популяційно-видовому, екосистемному та біосферному рівнях.

Завдання курсу:

-            узагальнити знання про адаптацію, її рівні, закономірності, напрямки на прикладі живих організмів різних еколого-систематичних груп;

-            акцентувати увагу на адаптативну функцію життєвих циклів та життєвих стратегій видів;

-            показати прикладне значення досліджень адаптативних можливостей видів.

Перелік знань, умінь та навичок студентів. В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати основні молекулярно-генетичні, морфологічні та фізіолого-біохімічні механізми формування адаптацій відповідно до певних умов середовища у представників різних еколого-систематичних груп; вміти: пояснювати адаптивний характер морфологічної будови рослинного організму та його окремих частин; описати основні видозміни вегетативних та репродуктивних структур рослин і грибів у зв’язку з адаптогенезом; спланувати та провести на сучасному науковому рівні дослідження з вивчення адаптацій рослин, грибів, тварин до умов існування.

Програма навчальної дисципліни включає лекції, практичні заняття, самостійну роботу студентів.

Основний зміст лекційного курсу Адаптація - напрямки, рівні, закономірності. Адаптації біосистем: проблеми методології досліджень. Адаптивне та не адаптивне в організації біосистем. Молекулярно-клітинний та організмений рівень адаптогенезу рослин. Адаптогенез фітобіоти на популяційному, біогеоценотичному рівні Молекулярний, клітинний, організмений рівень формування адаптацій у рослин і грибів. Популяційно-видовий та екосистемний рівень в адаптогенезі грибів. Адаптогенез у тварин. Деякі аспекти адаптогенезу людини. Типові шляхи адаптації. Еволюційне та екологічне значення адаптацій.

Практичні заняття передбачають дослідження механізмів виникнення адаптацій на молекулярному, клітинному, організм енному рівнях у мікроорганізмів, рослин, тварин та людини

Посилання:

http://wiki.kspu.kr.ua