Метою навчальної дисципліни анатомія людини є пізнання будови організму та його органів і систем органів у взаємозв’язку з їхніми функціями та розвитком в філогенезі та онтогенезі не лише для викладання цього предмета в школі, а й для практичного використання, а саме для контролю за фізичним розвитком дітей, уміння обґрунтувати правила особистої гігієни для організації раціонального харчування, тренування організму, надання першої медичної допомоги, а також дотримання здорового способу життя.

Завдання курсу:

- Методичні – сприяти оволодінню методами наукового пізнання, наукових досліджень у анатомії людини.

- Пізнавальні – надати студентам знання про будову організму та його органів у взаємозв’язку з функцію.

- Практичні - виробити навички та вміння у використанні отриманих знань з анатомії в практичної діяльності.

Перелік знань, умінь та навичок студентів Після вивчення дисципліни студент повинен знати: мікроскопічну та макроскопічну будову органів; будову функціональних систем організму; вміти логічно і послідовно формулювати знання про будову органів та системи органів у взаємозв’язку з функціями; знаходити елементи будови організму людини на макетах; самостійно працювати з літературою з анатомії людини.

Основний зміст лекційного курсу: Вступ. Предмет, методи досліджень та коротка історія розвитку анатомії людини. Будова кістки як органа, класифікація кісток. Скелет людини: будова та з'єднання кісток. Характеристика м’яза як органа. М’язова система людини. Будова та функція внутрішніх органів: травної, дихальної, сечовидільної, статевої систем. Будова, топографія та функції залоз внутрішньої секреції (ендокринних залоз). Будова та функції серцево-судинної системи. Загальна характеристика нервової системи. Будова нейрона. Класифікація нейронів за кількістю відростків та за функціональним значенням. Будова та функції клітин нейроглії. Будова та функції нервів. Типи нервів. Класифікація рецепторів. Поняття про рефлекс та рефлекторну дугу. Центральна нервова система. Спинний мозок. Місце розташування, функції, будова. Сіра та біла речовини мозку. Чутливі і рухові корінці та чутливі і рухові шляхи спинного мозку. Оболонки спинного мозку. Головний мозок. Відділи головного мозку: будова, розташування та функції відділів головного мозку. Провідні шляхи: асоціативні, комісуральні, проекційні. Периферична нервова система: вузли, нерви (31 пара спинномозкових та 12 пар черепномозкових) та нервові закінчення (рецептори). Характеристика відділів вегетативної нервової системи: принципи будови та функції. Загальна характеристика та класифікація органів чуття. Будова та функціональне значення органу зору. Відділи та функції органу слуху та рівноваги Орган смаку. Види та будова сосочків язика. Провідні шляхи і центральна частини аналізатора смаку. Орган нюху. Будова клітин нюхової ділянки верхнього носового ходу. Будова та функціональне значення шкіри. Похідні шкіри, залози.

Лабораторні заняття. Програма лабораторного курсу певним чином повторює, але в той же час в значній мірі доповнює лекційний матеріал. Без лабораторних занять теоретична частина курсу не може бути засвоєна належним чином. Більшого ефекту в розумінні і засвоєнні анатомічного матеріалу можна домогтися, використовуючи в роботі не тільки підручники з анатомії людини але і спеціальні анатомічні атласи та муляжі органів, гістологічні та вологі препарати.