Метою навчального курсу «Механізми онтогенезу» є  формування у студентів цілісної системи знань про розвиток людини  і механізми, що забезпечують розвиток на молекулярному, генетичному, клітинному, організменому  рівнях.

Завдання курсу:

1) сформувати у студентів матеріалистичний світогляд про закономірності розвитку живих організмів;

2) поглибити та розширити загальнотеоретичну, біологічнута методичну підготовку студентів;

3) сформувати знання о процесах розвитку в їх реальної послідовності і взаємозв’язку;

4) виробити навички та вміння у використанні отриманих знань в практичної діяльності.

Перелік знань, умінь та навичок студентів. В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати; особливості будови і розвитку статевих клітин (гаметогенез); розвиток основних стадій раннього онтогенезу (бластуляцію, гаструляцію та нейруляцію;молекулярно-генетичні механізми процесів розвитку; періодизацію постнатального розвитку.Вмітидавати науково обґрунтований аналіз різних процесів індивідуального розвитку.

Програма навчальної дисципліни включає лекції, лабораторні заняття, самостійну роботу студентів.

Основний зміст лекційного курсу «Механізми онтогенезу»: Поняття про індивідуальний розвиток організмів (онтогенез). Історія розвитку біології індивідуального розвитку. Методи вивчення механізмів онтогенезу. Основні процеси і явища, які досліджує біологія індивідуального розвитку.Основна схема онтогенезу.Безстатеве розмноження живих організмів.Статеве розмноження живих організмів. Переваги статевого розмноження.Типи поділу клітин.Утворення клітин зародкової лінії (моноцитів). Оогенез (овогенез). Сперматогенез. Основні типи запліднення.Процес капацитації (капаситації).Механізм акросомної реакції. Активація яйцеклітини. Блокада поліспермії.Дроблення і бластуляція.Гаструляція.Проліферація  клітин. Міграція клітин.Сортування клітин. Загибель клітин. Диференціація клітин. .Ембріональна індукція. Генетичний контроль розвитку.Постнатальний онтогенез. Нейрогуморальна регуляція процесів росту і розвитку. Системні механізми гомеостазу у людини на рівні організму. Особливості постнатального періоду розвитку людини у зв’язку з її біосоціальною організацією.Тривалість життя та проблеми довголіття. Особливості регенеративних процесів у людини.

Лабораторні заняттяпередбачають дослідження механізмів онтогенезу на молекулярному, клітинному, організменному рівнях у мікроорганізмів, рослин, тварин та людини