Метою навчального курсу є: на основі генетичних знань вивчити закони і закономірності реалізації ознак людини в нормі і патології з метою застосування таких знань у прогнозуванні  прояву ознак у поколіннях, а також застосовувати такі знання у виховних і оздоровчих заходах в процесі роботи у спеціальних навчальних закладах.

Завданнякурсу:навчити майбутнього вчителя-педагога:

- аналізувати особливості прояву формальних  ознак людини пов’язаних і не пов’язаних із генетичними та генетично обумовленими хворобами;

- розрізняти найважливіші генетичні і генетично обумовлені неформальні  якості  ознаки людини в нормі і патології, розуміти  фізіологічні і поведінкові особливості людей з такими ознаками;

- використовувати методи досліджень із  загальної генетики у застосуванні до генетики людини та її поведінки, зокрема, гібридологічний, цитогенетичний, генеалогічний, генетико-статистичний аналізи;

- робити обґрунтовані пояснення клінічному прояву генетичних і генетично обумовлених ознак людини.

Перелікзнань, умінь та навичок студентів. В результатівивченняданого курсу студент повинен знати: механізм дії і реалізації генів у процесі онтогенезу людини, а також у процесі змін поколінь, враховуючи при цьому різні види спадковості та мінливості; найважливіші генетичні і генетично обумовлені неформальні  якості  ознаки людини в нормі і патології, розуміти  фізіологічні і поведінкові особливості людей з такими ознаками;обґрунтовані пояснення клінічному прояву генетичних і генетично обумовлених ознак людини. Вміти:використовувати методи досліджень із  загальної генетики у застосуванні до генетики людини та її поведінки, зокрема, гібридологічний, цитогенетичний, генеалогічний, генетико-статистичний аналізи.

Програма навчальної дисципліни включає лекції, лабораторнізаняття, самостійну роботу студентів.

Основнийзмістлекційного курсу: Напрямки розвитку антропогенетики і медичної генетики.Донаукові уявлення про успадкування ознак людини.Античний період.Епоха відродження. Ранній науковий період.науковий період. Донауковий період у поясненні поведінки людини.Ранній науковий період. Сучасний науковий період.Успадкуванняознак, які не пов’язані з хворобами людини. Аутосомно-домінантний та аутосомно-рецесивнийтипиуспадкування.Полігенний тип успадкування.Успадкування ознак, які пов’язані з хворобами людини.Аутосомно-домінантний тип успадкування. Неповне домінування.Кодомінування.Аутосомно-рецесивний тип успадкування.Полігенне успадкування. Невстановлена природа успадкування.  Феномени в успадкуванні хвороб людини. Зчеплення і неповне аутосомне зчеплення.Хвороби зчеплені зі статтю.Вчення про каріотип.Нормальний каріотип людини.Морфологічний зміст хромосом.Генетичний зміст хромосом.Активність генів в період раннього розвитку ембріона. Особливості ембріонального розвитку в період пізніх стадій. Вплив факторів на ембріогенез. Регуляція ембріогенезу людини. Генетичні основи тривалості життя людини. Генетика і боротьба зі старінням людини. .Поняття про популяцію та її структуру.Поліморфізм білків різних етнічних груп людей.Особливості системи груп крові у різних етнічних груп людей.Блюзнюковість в етнічних групах людей.

Лабораторні заняття передбачають дослідження успадкування формальних ознак людини; цитогенетичний аналіз людини; вивчення принципів побудови генеалогічних схем (родоводів); засвоєння методики використання формули з визначення рівня зростання гомозиготності; хвороби людини з аутосомно-домінантним та аутосомно-рецесивним типом успадкування. Успадкування зчеплене зі статтю (вирішення задач, виконання завдань); клінічний огляд генетичних хвороб і аномалій (засвоєння основних ознак); визначення частот генів та їх розповсюдження у ряді поколінь; визначення структури популяції людей за генетичними захворюваннями та за особливостями генетичного поліморфізму білків і груп крові.