Метою  навчальної дисципліни є формування комплексного уявлення студентів про історичний розвиток біологічних систем на молекулярному, клітинному, організменому, популяційно-видовому, біогеоценотичному  та біосферному рівнях.

Завдання курсу:

- сформувати у студентів матеріалистичний світогляд про закономірності розвитку живих організмів;

- поглибити та розширити загальнотеоретичну, біологічну та методичну підготовку студентів;

- виробити у студентів вміння і навики щодо пояснення еволюційних процесів на підставі конкретних  і   об’єктивно  існуючих процесів і явищ  живої природі;

- виробити навички та вміння у використанні отриманих знань в практичної діяльності.

Перелік знань, умінь та навичок студентів. В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: процес становлення еволюційних поглядів на історичний розвиток живої природи;  впорядкованість живого світу;  функціонування живих систем;  встановлювати зв'язок між історичним розвитком біосфери і різноманітністю органічного світу.

Вміти: давати науково обґрунтований аналіз різних процесів історичного  розвитку біологічних систем.

Програма навчальної дисципліни включає лекції, практичні заняття, самостійну роботу студентів.

Основний зміст лекційного курсу: . Вступ. Поняття про біологічні системи та їх рівні. Об’єкти і предмет вивчення біологічних систем та наукові методи їх вивчення. Основні і загальні властивості біологічних систем. Виникнення хімічних елементів і речовин як системний процес та можливий його вплив на становлення живих організмів.  Передумовні виникнення життя на Землі та можлива їх реалізація. Еволюційна передісторія та історія походження прокаріотичних клітин. Походження і розвиток еукаріотичних клітин. Виникнення багатоклітиності як передумова біосистеми складного організму. Історія розвитку одноклітинного організму на прикладі бактерій. Виникнення багатоклітинності як передумови біосистеми складного організму. Історія розвитку біосистеми розвитку біосистем рослинного організму. Історія розвитку біосистеми тваринного організму і людини. Поняття про популяцію як основну ланку історичного розвитку виду.  Вид як біологічна система. Біогеоценоз – середовище розвитку популяційно-видових систем. Виникнення біогеоценотичних систем. Процеси в біогеоценозах, що характеризують їх як системи. Поняття про біосферу. Закон розвитку біосфери як складної біологічної системи. Ноосфера – невід’ємна складова біосфери. Майбутнє біосфери.

Практичні заняттяпередбачають засвоєння основних і загальних властивостей біологічних систем; історичний розвиток походження еукаріотичних клітин; виникнення багатоклітинності; історію розвитку біосистем рослинного та тваринного організмів.