Метою навчальної дисципліни фізіологія людини і тварин є пізнання закономірностей життєвих функцій людини і тварин; механізму діяльності клітин, органів та систем органів; закономірностей взаємодії організму з зовнішнім середовищем.

Завдання курсу:

- Методичні – сприяти оволодінню методами наукового пізнання, наукових досліджень у фізіології людини і тварин.

- Пізнавальні – надати студентам знання про головні функції тваринного організму та розкриття їх механізмів.

- Практичні - закріпити на практиці отримані теоретичні знання з різних розділів фізіології людини та тварин: фізіологія збудливих тканин; механізми скорочення м’язових тканин; сила м’язів; робота м’язів при різних навантаженнях; спинно-мозкові рефлекси людини; дослідження зіничного рефлексу; спостереження сліпої плями ока; дослідження слухового аналізатору та функцій вестибулярного апарат; визначення груп крові; вимірювання тиску крові у людини та ін. Навчити студентів ставити наукову проблему, визначати тему і розробляти схему дослідів.

Перелік знань, умінь та навичок студентів Після вивчення дисципліни студент повинен знати основні принципи функціонування фізіологічних процесів життєдіяльності тваринного організму;вміти:послідовно і логічно формулювати знання про функціонування органів та систем органів; проводити дослідження різних систем та органів організму, що вивчають перебіг фізіологічних процесів; робити висновки, що випливають із поставлених досліджень; самостійно працювати з літературою.

Програма навчальної дисципліни включає лекції, лабораторні заняття, самостійну роботу студентів.

Основний зміст лекційного курсу:Вступ. Предмет, методи та коротка історія розвитку фізіології людини та тварин. .Біоелектричні явища організму. Природа мембранного потенціалу. Поширення нервового імпульсу. Міжклітинна передача збудження. Ультраструктура і біохімічний склад м'язів. .Механізм та енергетика м'язового скорочення. Функціональні особливості гладкої м’язової тканини. Структура і функції нейрону. Інтеграція нейронних зв'язків. Рефлекторна діяльність ЦНС. Координація рефлексів (міжцентральні взаємодії). Структура і функції спинного мозку. Рефлекторна функція спинного мозку. Провідникова функція спинного мозку. Провідні шляхи спинного мозку. .Особливості рефлекторної і провідникової функції довгастого мозку і варолієвого мосту. Функції середнього, заднього і проміжного мозку. Базальні ганглії і їх значення. Фізіологічне значення лімбічної системи. Кора великих півкуль. Класифікація органів чуття. Механізм рецепції. Кодування інформації рецепторами. Адаптація рецепторів. Орган зору хребетних тварин. Світлопровідна система ока. Оптичні середовища ока. Акомодація ока. Порушення рефракції ока. Коригування порушень рефракції ока. Слухова система ссавців. Слухові процеси на рівні внутрішнього вуха. Функція вестибулярного апарату. Нюхова рецепція. Нюх у хребетних тварин. .Механізм нюхової рецепції. Нюхові відчуття. Смакова рецепція. Смакові рецептори. Механізм смакової рецепції. Смакові відчуття.. Особливості будови і функції вегетативної нервової системи. Ефекти збудження вегетативних центрів. .Центри регулювання вегетативних функцій. Функції залоз внутрішньої секреції. Поняття про гормони. Ендокринні залози і їх гормони. .Система крові і її функції. Поняття про внутрішнє середовище організму. Функції клітин крові. Склад і властивості плазми. Буферні системи крові. Фізіологічні властивості серцевого м’яза. Електричні процеси в серці. Серцевий цикл і його фази. Частота серцевих скорочень. Регуляція роботи серця і функціонального стану кровоносних судин. Механізм легеневого дихання. 4.Вентіляція легень. 5.Легеневий газообмін. 6.Перенос газів кров’ю. 7.Обмін газів у тканинах. 8.Регуляція дихання. 9.Дихання людини за різних умов. Значення травних процесів для життєдіяльності організму. Особливості травлення в різних відділах травного тракту. Процес всмоктування. Функції печінки. Механізм сечоутворення. Роль нирок у регуляції кров’яного тиску. Регуляція сечоутворення. Функції потових залоз. Сутність обміну речовин і енергії. Значення вітамінів для життєдіяльності організму.

Лабораторні заняття передбачають засвоєння лабораторних методик дослідження процесів життєдіяльності людини і тварини.