Метою навчальної дисципліни основи сільського господарства є пізнання студентами знань процесів створення матеріальних благ, необхідних для існування і розвитку суспільства в умовах ведення сільського господарства для подальшого усвідомленого розуміння сучасних ресурсозберігаючих технологій, наукових досягнень, які повинні забезпечувати виробництво конкурентоспроможної продукції рослинництва і тваринництва, екологічно чистих продуктів харчування, сировини для переробної промисловості при вивченні дисциплін і для майбутньої роботи.

Завдання курсу:забезпечити студентамнабуття теоретичних знань з основ сільськогосподарського виробництва, пізнання його долі в народному господарстві, складу і структури, технологій виробництва основних видів продукції, особливостей як галузі матеріального виробництва, важливіших напрямків науково-технічного прогресу; ознайомлення з новими шляхами інтенсифікації виробництва продукції для подальшого ефективного розвитку агропромислового комплексу в нинішніх ринкових економічних умовах.

Перелікзнань, умінь та навичок студентів. Знати: стан та основні напрямки розвиткутваринництва та рослинництва в Україні; значення і біологічніособливості сільськогосподарських тварин, їх використання, поширення та потенціал продуктивності, технологію виробництва тваринницької та рослинницької продукції. Вміти: оцінювати сільськогосподарських тварин за екстер’єром; розраховувати продуктивність сільськогосподарських тварин; класифікувати тварин за породами; вміти складати раціони для сільськогосподарських тварин;- класифікувати корма за походженням, за енергією;класифікувати культурні рослини та бур’яни; застосовувати основні методи боротьби з бур’янами; застосовувати сівозміни на пришкільній ділянці; визначати посівні якості насіння та їх підготовку до сівби.

Основний зміст лекційного курсу:Час, причини і місцеодомашнюваннятварин.Приручення і одомашнювання тварин. Дикі предки і родичі свійських тварин.Зміна тварин у процесі одомашнювання. Чистопородне розведення,схрещування тагібридизація сільськогосподарських тварин.Хімічний склад кормів і їх фізіологічне значення.Неорганічні речовини кормів. Органічні речовини кормів. Біологічно-активні добавки.Способи оцінки поживності кормів.Перетравність поживних речовин. Фактори, що впливають на перетравність. Визначення використання органічних речовин в організмі тварини. Баланс енергії. Оцінка загальної (енергетичної) поживності кормів.Закони землеробства і сівозміни.

Практичні заняттяпередбачають набуття навиків: оцінки сільськогосподарських тварин за екстер’єром; обліку росту і розвитку сільськогосподарських тварин;обліку продуктивності сільськогосподарської продукції;методів оцінки поживності кормів;складання сівозмін; норми внесення добрив; боротьби з бур’янами.