Мета викладання соціобіології студентам освітньо-кваліфікаційного рівня
магістр – сформувати розуміння взаємовпливу біологічних та соціальних засад на
людську поведінку .
Завданнями вивчення курсу «Соціобіологія» є:
ознайомлення студентів з історією соціобіологічного підходу до аналізу
людини;
вивчення специфіки дії біологічних і соціальних факторів на людську
поведінку;
вивчення соціобіологічних механізмів головних сфер життя людини;
вивчення основних впливів біологічних засад на соціальне життя людини та
основних впливів соціокультурних засад на біологію людини;
ознайомлення студентів з головними емпіричними дослідженнями в
соціобіології.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
– межі та характер впливу біологічних та соціокультурних факторів на поведінку
людей;
– людину як нерозривну сукупність біологічних та соціокультурних
характеристик;
– специфіку соціобіологічного підходу до розгляду соціальної поведінки;
– що в людській поведінці пояснюється біологією, а що – соціальними
факторами;
У процесі вивчення курсу «Соціологія» студент обов’язково повинен
засвоїти понятійний апарат даної дисципліни.
Вміти:
– виокремлювати поведінку зумовлену біологією від поведінки, що зумовлена
соціокультурними чинниками;
– пояснити механізм функціонування людини як біосоціальної істоти;
– визначати біологічні і соціокультурні чинники головних сфер життєдіяльності
людей;