ЗМІСТ КУРСУ

Курс повинен дати учням корисні знання про суспільне, політичне та економічне життя України. Учні мають оволодіти такими поняттями: суспільство, народ, український народ, суверенітет народу, громадянин, громадянство, патріот, патріотизм, демократія, права людини, громадянські права, конституційні права та обов’язки, вибори, правова держава, спілкування, інформація, джерела інформації, конфлікт, толерантність, консенсус, компроміс, культура, екологічні проблеми.

Курс передбачає також участь школярів у суспільному проекті, котрий є моделлю практичного застосування набутих знань з громадянознавства і сприятиме формуванню у них відповідного досвіду громадянської дії.

Особливостями курсу є:

по-перше, кожен з уроків курсу передбачає ті чи інші види пізнавальної, розумової та навчальної активності учнів. Можливості такого підходу закладені під час укладання підручника: він не містить надто великого обсягу матеріалу, залишаючи час для використання різноманітних методів, зокрема активних;

по-друге, для успішного вирішення завдань курсу передбачено широке використання у практиці активних методів роботи: "мозкового штурму", дискусії, рольової гри, моделювання, вивчення казусів (випадків, реальних ситуацій суспільного життя), взаємонавчання, роботи в малих групах, рольових ігор, драматизації, портфоліо тощо, котрі поєднують з традиційними для нашої освіти методами навчання;

по-третє, викладання курсу передбачає створення на уроках максимально демократичної атмосфери, самостійні дії та відповідальність учнів, що сполучається з рівнем їхнього розвитку. Вчителі мають бути взірцем демократичних стосунків, а заняття з курсу повинні бути організовані на демократичних принципах і мають стати моделлю демократичного суспільства;

по-четверте, навчання основам демократії не варто вважати ізольованим предметом або предметами, що вивчаються за певний термін. Воно має бути поширене за межі занять з курсу.

Насправді, все шкільне життя є частиною шкільної освіти дитини: стосунки між учнями і вчителями, вчителів між собою та адміністрацією, вся діяльність, до якої вона залучена, обов’язки, що їх вона виконує. Діти вчаться на свободі, яку вони мають за означенням, і на правилах, котрі її обмежують. Нарешті, вони вчаться на надіях, котрі покладають на них дорослі. Щоб навчити основам демократії, треба використовувати всі ці можливості, ефективно поєднуючи шкільну і позашкільну діяльність;

по-п’яте, втілення курсу громадянської освіти в Україні потребує відповідної перепідготовки вчителів, які повинні оволодіти методикою, що стимулює конструктивно-критичне мислення, активними методами та технологіями навчання, котрі в подальшому можуть перетворитися на загальний стандарт громадянської освіти.

Програми підготовки вчителів, здатних до повсякденної творчої і сумлінної праці, повинні орієнтуватись на розв’язання реальних гострих проблем сучасності.

Курс робить наголос на розвитку таких умінь та навичок:

- критично аналізувати інформацію;

- аргументувати, доводити та висловлювати власні погляди;

- описувати, аналізувати та зіставляти процеси та явища суспільного розвитку;

- брати на себе відповідальність;

- давати власну оцінку та формулювати незалежні судження;

- робити вибір, обирати власну позицію;

- впливати на процес ухвалення рішень;

- толерантно вирішувати конфлікти тощо.