Мета: розкриття перед студентами перспективи і шляхів оволодіння професійною діяльністю вихователя і викладача навчального предмета, сприяння підготовці першокурсників до педагогічної практики.

Завдання курсу:

Теоретичні:

 • сформувати у студентів загальне уявлення про структуру, зміст, характер і специфіку їхньої майбутньої професійної діяльності;

 • показати загальноосвітню школу як галузь майбутньої професійної діяльності;

 • ознайомити зі змістом та основними формами навчання у вищому педагогічному закладі освіти, видами і формами перевірки й оцінки знань, умінь та навичок студентів.

Практичні:

 • розкрити місце педагогічної практики студентів у їх професійній підготовці, шляхи формування культури педагогічного спілкування;

 • дати уявлення про раціональні форми і методи самостійної роботи з оволодіння спеціальністю, про роль самовиховання у формуванні основ педагогічної майстерності;

 • сприяти формуванню особистості майбутнього педагога, розвитку його культури, ерудиції.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • завдання вищої педагогічної школи, функції вчителя та типові задачі виробничої діяльності;

 • принципи та основні форми організації навчально-виховного процесу у вузі, права та обов'язки студентів;

 • види навчальних занять, наукової роботи студентів, види педагогічної практики;

 • особливості організації та здійснення самостійної роботи;

 • шляхи формування педагогічних умінь, засоби їх діагностики та корекції, умови побудови системи самонавчання.

 • вміти: діагностувати власні здібності та здібності інших студентів до навчальної діяльності;

уміти:

 • аналізувати навчальну літературу, володіти навичками опрацювання змісту навчального матеріалу, робити висновки та узагальнення;

 • раціонально організовувати навчальний час згідно умов та вимог навчально-виховного процесу;

 • конспектувати зміст лекцій, вибирати оптимальні шляхи підготовки до практичних і семінарських занять;

 • адаптуватися до умов навчання у вузі, специфіки його організації, методів контролю та оцінювання результатів діяльності;

 • аналізувати результати власної навчальної діяльності, здійснювати ко рекцію, формувати у себе педагогічне мислення, професійні переконання.