Мета – дати майбутнім фахівцям систематизоване уявлення про теоретичне і практичне підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень, ознайомити студентів із методологією і методами дослідження, інформаційним забезпеченням науково-дослідної роботи, основними вимогами щодо оформлення наукових результатів, ввести елементи наукової творчості у професійно орієнтовані дисципліни, сформувати наукову культуру студентів.

Завдання – навчити майбутніх педагогів обґрунтовувати актуальність обраної теми дослідження, обирати оптимальні шляхи досягнення мети і розв’язання поставлених у роботі завдань, визначати об’єкт і предмет дослідження, аналізувати науково-методичну літературу, а також досвід роботи учителів, літературно і технічно оформлювати наукові результати, визначати їх практичну значущість і наукову новизну.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • теорію наукових досліджень, зокрема критерії науковості знань, види наукових досліджень;

 • організаційну структуру науки;

 • особливості організації науково-дослідницької діяльності студентів;

 • структуру і логіку наукового дослідження;

 • загальну методологію наукової творчості;

 • методи пошуку і обробки наукової інформації;

 • загальні вимоги щодо підготовки, оформлення і захисту курсових (дипломних) робіт;

 • форми наукової комунікації.

вміти:

 • володіти методами і технологіями організації науково-дослідницької діяльності;

 • проводити теоретичні і експериментальні дослідження у сфері реклами і зв`язків з громадськістю;

 • оформлювати наукові результати згідно вимог Міністерства освіти і науки України та Вищої атестаційної комісії України;

 • переводити наукові знання у площину практичного використання.