Мета курсу: допомогти студентам в опануванні категоріального апарату соціології, формування практичних навичок аналізу соціальних явищ і процесів, проведення соціологічних досліджень, грунтовному вивченні особливостей соціального життя та взаємодії людей між собою.

Завдання курсу: розкрити специфіку соціології як науки про суспільство, її відмінність від інших наук; обгрунтувати важливість існуючих теоретичних концепцій класичного та сучасного періодів розвитку соціального знання, показати їх особливості і вза'ємозвязок; розкрити та пояснити особливості функціонування різних соціальних інститутів, важливість вивчення кожного з них для особистого життя людини; усвідомити значення різних спеціальних соціологічних та галузевих теорій, показати емпіричне значення використання методів соціального дослідження для різних сфер життя суспільства. 

У процесі вивчення курсу студенти повинні

знати: 

- предмет, структуру, функції, принципи, методи, основні категорії та закони соціології як науки;

- загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її складових;

- структуру і зміст спеціальних та галузевих соціологічних теорій;

- послідовність розробки програми соціологічного дослідження;

- основні методи збору, обробки, аналізу результатів соціологічного дослідження;

- шляхи реалізації результатів соціологічних досліджень і соціальних технологій у суспільній практиці.

уміти:

- пояснювати, оцінювати, узагальнювати знання про суспільство в контексті системного підходу з елементами структурно-функціонального аналізу;

- володіти основними соціологічними термінами, користуватися ними під час виступів на семінарах, в дискусіях, диспутах тощо;

- користуватися всіма доступними джерелами знань, самостійно добирати матеріал до реферату, доповіді, самостійної роботи;

- використовувати в роботі засоби масової комунікації, в тому числі комп'ютерні джерела інформації;

- брати участь в організації та проведенні соціологічних опитувань;

- використовувати на практиці результати соціологічних досліджень при діагностуванні причин соціальних конфліктів у сім'ї, колективі, на виробництві;

- сприяти розв'язанню міжособистісних і трудових конфліктів, виконуючи роль медіатора.