Принциповим аспектом професійної діяльності фахівців з міжнародних відносин є міжкультурна комунікація. Отже, професійна діяльність дипломатів, політологів, політиків і міжнародників передбачає постійну участь фахівця у міжнародній / міжкультурній взаємодії, що вимагає володіння ними високого рівня знань у галузі культурно-релігійних відносин, володіння міжкультурною компетентністю, яка містить у собі здатність фахівця використовувати ці знання для досягнення професійно значущих цілей.

Культурні та духовно-релігійні традиції завжди впливали і продовжують активно впливати на суспільство, його розвиток та життєдіяльність. Для більшості людей соціуму культура, духовні традиції, віра та здійснення релігійних культів, участь у релігійній діяльності визначають їх місце в суспільстві та відповідні соціальні функції в ньому. У цьому зв’язку дисципліна «Культура та релігія в міжнародних відносинах: гуманітарні проблеми етнічних та конфесійних конфліктів» є просто необхідною для вивчення фахівцями з міжнародних відносин. Цілком правомірна теза, що без урахування стану та якісних характеристик культури, духовних і релігійних засад індивідів, груп, спільнот, функціональної ролі різних культурних і духовно-релігійних традицій в соціумі, неможливо ефективно впливати на соціально-політичні інститути, управляти ними та суспільством загалом.

Програма з курсу «Культура та релігія в міжнародних відносинах: гуманітарні проблеми етнічних та конфесійних конфліктів» розроблена у відповідності з сучасною концепцією освіти студентів вищих навчальних закладів України, яка враховує стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти.

Мета курсу – є виявлення територіальних закономірностей та особливостей територіальної організації культурної, духовно-релігійної сфери як комплексу явищ і об’єктів, закономірності територіальної організації різних культурних, та релігійних регіонів, аналіз можливих чинників виникнення етнічних та міжконфесійних конфліктів.

Завдання курсу:

 • вивчити теоретичні і методологічні засади культурних та духовно-релігійних традицій світу;

 • дослідити історико-географічні особливості розвитку основних культурних зон і світових релігій, а також їхні регіональні особливості в Україні;

 • виявити фактори формування культурної та конфесійної карти світу;

 • з’ясувати закономірності виникнення етнічних та міжконфесійних конфліктів;

 • визначити особливості культурної та релігійної поведінки людей;

 • дослідити роль релігії у формуванні суспільної всідомості на конкретній території; вивчити вплив міжконфесійної ситуації на розвиток продуктивних сил, на динаміку соціальних процесів.

Студенти  повинні  знати:

 • місце культури та релігії в системі наук та їх зв’язки з іншими науками;

 • проблеми релігійно-культурних відносин в Україні та світі;

 • функції культури та релігії у суспільстві;

 • географічні аспекти походження релігії та утворення різних культурних зон;

 • релігійний склад населення світу;

 • форми культурної та релігійної організації;

 • чинники можливих міжконфесійних конфліктів.

Студенти повинні вміти:

 • характеризувати взаємодію і  співвідношення культури та релігії;

 • виявляти особливості поширення конфесій в світі та їх вплив на формування культурних і моральних засад суспільства; 

 • визначати роль релігійного фактору у суспільних процесах;  

 • аналізувати релігійні, етнорелігійні  процеси у світі та окремих регіонах.

 • виявляти можливі причини етнічних та міжконфесійних конфліктів, аналізувати їх наслідки.

Форми проведення занять – лекції та семінарські заняття.