Програма з курсу «Сучасна дипломатична система та особливості організації консульської служби» розроблена у відповідності до сучасної концепції освіти студентів вищих навчальних закладів України, яка враховує стандарти і рекомендації по імплементації європейського досвіду у процес підготовки здобувачів вищої освіти. Актуальність вивчення системи організації дипломатичних та консульських процесів пов'язана з тим, що дана сфера міжнародно-політичної діяльності є однією з основних в системі підготовки студентів-міжнародників. До числа найбільш актуальних проблем, що вивчаються в рамках даного курсу можемо віднести ознайомлення студентів відповідної спеціальності з теорією і практикою дипломатичної та консульської служби держав. В рамках курсу висвітлюється широке коло питань міжнародного переговорного процесу, загальноприйнятих у міжнародному спілкуванні норм і правил поведінки дипломатів. Відповідно до програми засвоєння курсу «Сучасна дипломатична система та особливості організації консульської служби» передбачено читання лекцій, проведення семінарських занять, заліків, консультацій, екзаменів, самостійне опрацювання студентами окремих питань з тих розділів програми, що винесені на індивідуальне опрацювання.

Метою курсу – є формування у студентів цілісного уявлення про основи дипломатичної та консульської служби, їх основних компонентів, як професії, так і організації роботи специфічної галузі представництва держави закордоном та захисту інтересів її громадян. Програма курсу спрямована на систематичне дослідження пріоритетів дипломатичної і консульської служби в сучасному світі, виявлення їх ролі серед основних засобів зовнішньої політики.

Завдання курсу націлені на створення відповідної бази для розуміння та використання студентом інструментів дипломатичного та консульського представництва за межами України, в тому числі з метою захисту власних інтересів. Поставлені задачі курсу деталізують загальну мету у наступному:

  • дати характеристику інституту дипломатії в цілому;

  • сформувати уявлення про історію становлення і розвитку дипломатичної

і консульської служб в світі взагалі і української служби зокрема;

  • охарактеризувати міжнародно-правовий та державно-правовий статус

дипломатичної та консульської служби та їх основні функції;

  • ознайомити з особливостями структури і організації діяльності української

дипломатичної та консульської служб;

  • Сформувати уявлення про візовий режим виїзду українських громадян за

рубіж, порядок в'їзду і перебування іноземних громадян в Україні, правове становище іноземних громадян наші державі;

  • розвинути навички використання вищевказаної інформації у майбутній

професійної діяльності;

  • сформувати у студентів навички поводження в дипломатичні і консульські

установи.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати – основні категорії і поняття дипломатії, дипломатичної та консульської служби, її принципи, форми і методи; структуру органів зовнішніх зносин держави, їх призначення, завдання, організацію, персонал, роль і функції різних відомств МЗС України в підготовці і прийнятті зовнішньополітичних рішень; основні напрямки і форми дипломатичної служби, зміст і особливості консульської діяльності, їх правову основу; роль і місце дипломатичного протоколу в дипломатичній практиці, особливості статусу іноземних громадян і його регулювання, міжнародно-правові норми, які регулюють положення і юридичну відповідальність іноземних громадян; видатних представників української дипломатії.

уміти – застосовувати теоретичні знання на практиці, складати дипломатичні документи, використовувати нормативні та методичні документи по організації дипломатичної та консульської служби, прогнозувати розвиток міжнародних відносин; практичними навичками збору і аналізу зовнішньополітичної інформації; проводити дипломатичне листування і складати документи зовнішньополітичного характеру (в т.ч. угоди, договори, комюніке, декларації, меморандуми тощо), здійснювати політичний аналіз з врахуванням особливостей міжнародної обстановки та геополітичних реалій рівня дипломатичних взаємин з іншими державами.

Форми проведення занять – лекції та семінарські заняття.