Соціологія міжнародних відносин сьогодні являє собою сукупність найбільш поширених соціологічних підходів до дослідження міжнародних відносин. Специфіка цих підходів полягає, перш за все, у тому, що вони підкреслюють значимість в світовій політиці цінностей, норм, ідентичностей, культурних особливостей, традицій та ідей, а також проводять аналіз соціальних засад функціонування міжнародних відносин, закономірностей та тенденцій їхньої еволюції і змін, протиріч, криз та конфліктів. В результаті чого, всі основні питання та найбільш розповсюджені теорії міжнародних відносин набувають трактовок, що є альтернативними тим, які панували у міжнародно-політичній науці протягом багатьох десятиліть.

Вивчення соціології міжнародних відносин як навчальної дисципліни є необхідним для магістрантів, адже воно сприяє поглибленню бачення у дослідженні проблем міжнародних відносин, дозволяє вірно оцінити їхній масштаб, врахувати значну сукупність чинників, вказати шляхи та перспективи розв’язання.

Метою вивчення курсу «Соціологія міжнародних відносин» є навчити магістрантів розуміти та враховувати дію у міжнародних відносинах різноманітних соціальних факторів.

Основними завданнями курсу соціології міжнародних відносин є:

  • ознайомити магістрантів з основними парадигмами та теоріями світової і вітчизняної соціології міжнародних відносин;

  • надати уявлення про найбільш загальні та широко розповсюджені соціологічні методи, що є необхідними для систематичного аналізу міжнародних процесів;

  • дослідити особливості структурного виміру в соціології міжнародних відносин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни магістрант повинен знати:

  • вихідні поняття, принципи та напрями у вивченні міжнародних відносин;

  • основні тенденції та напрями світової та вітчизняної соціології міжнародних відносин;

  • принципи кваліфікованого аналізу міжнародних подій, що є необхідними для роботи у різних дослідницьких інститутах, аналітичних центрах, державних та недержавних організаціях міжнародно-політичного, соціально-політичного та соціального профілів.

А також вміти:

  • застосовувати отримані знання та навички для розв’язання конкретних проблем у галузі міжнародних відносин;

  • самостійно працювати з науковою літературою та виокремлювати проблематику міжнародних відносин;

  • формулювати та висловлювати самостійні судження з найважливіших проблем сучасних міжнародних відносин;

  • давати грамотну, обґрунтовану оцінку подіям, що відбуваються на світовій арені.

Форми проведення занять – лекції та семінарські заняття.

Форма контролю – залік.