Програма з курсу «Стратегія прийняття рішень: аналіз міжнародних ситуацій» розроблена у відповідності до вимог сучасної освіти студентів вищих навчальних закладів України, яка враховує стандарти і рекомендації по інтеграції вітчизняної освітньо-наукової парадигми у європейський простір.

Міжнародні відносини здавна займали істотне місце в житті будь-якої держави, суспільства і окремого індивіда протягом століть. Походження націй, природа міждержавних кордонів, формування та зміна політичних режимів, становлення різних соціальних інститутів, збагачення культур, розвиток мистецтва, науки, технічного прогресу і високоефективної економіки тісно пов'язані з торговельними, фінансовими, культурними та іншими обмінами, міждержавними союзами, дипломатичними контактами, здійснення яких завжди відбувається в межах певних стратегій та тактик. Військові конфлікти, масштабні війни та міждержавні конфлікти, зі свого боку, теж потребують об’єктивного аналізу міжнародних ситуацій та застосування історичного досвіду та наукової методології прийняття ефективних рішень.

В умовах гіпердинамічного розвитку міжнародних відносин у ХХІ ст. значення відповідних вмінь, навичок та знань зростає ще більше. Саме тому, актуальність вивчення стратегії прийняття рішень та аналізу міжнародних ситуацій пов'язана з необхідністю виявлення і розуміння студентами-міжнародниками фундаментальних теорій і методик аналізу міжнародних кейсів та прийняття на їх основі аналогічних, протилежних чи оригінальних рішень. Серед найактуальніших проблем, що піднімаються в межах курсу, є теорія прийняття рішень, стратегії і стратагеми у міжнародних відносинах, мережевий аналіз міжнародної обстановки, глобальні, регіональні і локальні рівні стратегічних рішень влади, політичне планування, науковий інструментарій застосування геополітичних контрстратегій тощо.

Відповідно до програми засвоєння курсу «Стратегія прийняття рішень: аналіз міжнародних ситуацій» передбачено читання лекцій, проведення семінарських занять, заліків, консультацій, екзаменів, самостійна робота над окремими розділами програми.

Метою курсу – є ознайомлення студентів з основними положеннями теорії прийняття рішень та особливостями їх застосування в практичній діяльності зовнішньополітичних відомств та оволодіння навиками прийняття стратегічних рішень на основі аналізу міжнародно-політичних кейсів. А також, пробудити у студентів свідомий інтерес до даної сфери і показати для фахівців зв`язки, важливість і необхідність вміння оперувати новою геополітичною реальності.

Завдання курсу конкретизують визначену мету і передбачають наступне:

  • дати характеристику основним стратегіям прийняття рішень у процесі міжнародних відносин;

  • актуалізувати міжпредметні зв'язки у сфері міжнародних відносин, що сприяють розумінню і засвоєнню методів прийняття оптимальних рішень, як основи для формування професійних компетенцій;

  • представити інваріантні поля вибору для політичного планування на глобальному, регіональному і локальному рівнях прийняття стратегічних рішень;

  • сформувати конкретне уявлення про механізм і процес формування зовнішньої політики державою;

  • вивчити особливості застосування стратегій нетрадиційними крупними міжнародними суб’єктами (транснаціональними корпораціями, міжнародними кримінальними синдикатами, політичними інтернаціоналами, ієрархами світових релігій тощо);

  • освоїти базові засади для здійснення мережевого аналізу міжнародно-політичної обстановки;

  • оволодіння молодими науковцями фундаментальним інструментарієм розробки і застосування геополітичних контрстратегій;

  • набуття студентами практичних навичок, необхідних для роботи у зовнішньополітичній галузі.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати – основні положення теорії прийняття рішень та механізм формування зовнішньої політики; форми і методах сучасної дипломатичної практики, основні школи та напрямки формування міжнародних стратегій у науці, основи теорії міжнародної безпеки, характеристики зовнішньої політики сучасної України, .

уміти – аналізувати національні інтереси суб’єктів міжнародних відносин на усіх рівнях; аналізувати міжнародні конфлікти, порівнювати підходи різних шкіл міжнародних відносин до аналізу тих чи інших феноменів для розробки практичних стратегій та застосування стратагем, застосовувати основні категорії загальної теорії зовнішньої політики, основних її шкіл і напрямків, орієнтуватися в професійній науково-політичній літературі з предмету; використовувати основні принципи конкретно-політичного аналізу і наукового дослідження зовнішньої політики, застосовувати початкові навички самостійного науково-політичного аналізу поточних подій, процесів і ситуацій зовнішньої політики.

Форми проведення занять – лекції та семінарські заняття.