Програма з курсу «Міжнародні та регіональні інститути» розроблена у відповідності з сучасною концепцією освіти студентів вищих навчальних закладів України, яка враховує стандарти щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти. Соціально-політична підготовка студентської молоді неможлива без теоретичної основи політико-правової культури, знання діяльності інституційних міжнародних та регіональних утворень.

Вивчення специфіки функціонування міжнародних та регіональних інститутів спрямоване на розумінні логіки розвитку та практичного значення даних суб’єктів діяльності в умовах соціально-політичних діалогів. Ключовим моментом курсу є насамперед розгляд таких питань як діяльність міжнародних, міжурядових глобальних та регіональних інститутів, економічних, політичних організацій, що забезпечують дискурси з врегулювання проблем та інтересів як на міжнародному так і регіональному рівнях.

Програма підготовлена згідно з вимогами до підготовки магістрів і розрахована на студентів педагогічних і непедагогічних спеціальностей університету. Відповідно до програми оволодінні курсом «Міжнародні та регіональні інститути» пов’язане з читанням лекцій, проведенням семінарських занять, заліків, консультацій, екзаменів, самостійним опрацюванням студентами окремих питань із всіх основних розділів програми.

Мета курсу – вивчення «Міжнародних та регіональних інститутів» за даною програмою передбачає формування визначеного об’єму знань, а також формування належного усвідомлення суті існування та діяльності існуючих соціально-політичних інституційних утворень.

Завдання курсу:

  • розуміння предмета дисципліни й специфіки міждержавних та внутрішньодержавних діалогів;

  • усвідомлення ролі міжнародних та регіональних інститутів в міжнародній політиці;

  • формування уявлення про специфіку діяльності та регулятивні можливості соціально-політичних інститутів.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати – основні щаблі розвитку міжнародних та регіональних інститутів, визначальні напрямки діяльності, їх вихідні ідеї.

уміти – встановлювати, аналізувати та узагальнювати типи функціонування та міру дієвих можливостей тих чи інших соціально-політичних інституційних утворень. Визначати роль даних інститутів в рішенні міжнародних та внутрішньодержавних питань.

Форма проведення занять - лекції та семінарські заняття.