Тероризм в сучасних міжнародних відносинах перетворився в одне з найнебезпечніших за масштабами, непередбачуваністю і наслідками суспільно-політичних явищ, що природньо робить його вивчення важливою складовою політологічної освіти.

Викладення дисципліни спрямоване на розуміння тероризму передусім як фактору і інструменту міжнародних відносин в енергетичному та екологічному вимірах. Саме усвідомлення цих вимірів тероризму як глобальної проблеми сучасності й справжнього виклику усьому світовому співтовариству є умовою адекватного політологічного аналізу у сфері міжнародних відносин. У викладенні дисципліни важливо акцентувати увагу на тому, що міжнародний тероризм має комплементарний характер і пов’язаний з питаннями війни і миру в світі, тобто зі збереженням людської цивілізації, особливо у разі, коли мова йде про екологічний тероризм або енергетичний (приміром, ядерний).

Мета курсу вивчення тероризму та його впливу на сучасні міжнародні відносини з акцентуванням уваги на енергетичному та екологічному проявах цього загрозливого явища.

Завдання курсу:

  • засвоєння визначення найважливіших понять та категорій, пов’язаних із міжнародним тероризмом;

  • вивчення розвитку проявів тероризму у міжнародних відносинах в історичному контексті;

  • розуміння форм і методів терористичної діяльності як інструментів впливу на міжнародні відносини;

  • розуміння головних чинників ескалації та особливостей сучасного міжнародного тероризму;

  • розуміння логічної схеми тероризму;

  • ознайомлення із сучасними методами і формами боротьби з тероризмом у міжнародних відносинах;

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

  • Знати – періодизацію розвитку міжнародного тероризму; зміст понять терор, тероризм, політичний тероризм, терористична організація, терористична діяльність, терористичний акт; типологізацію терористичної діяльності; особливості сучасного розвитку міжнародного тероризму; політичні та правові механізми протидії тероризму у міжнародних відносинах.

  • Вміти – виявляти взаємозв’язок тероризму у міжнародних відносинах із основними тенденціями і процесами, що відбуваються у світовій політиці; виокремлювати головні чинники, які впливають на ескалацію енергетичного і екологічного проявів тероризму в міжнародних відносинах; використовувати історичну динаміку розвитку тероризму для аналізу сучасних тенденцій і прогнозування; вміти застосовувати порівняльно-історичний метод для аналізу енергетичного та екологічного проявів тероризму у міжнародних відносинах.

Форма проведення: лекції та семінарські заняття.

Форма контролю: екзамен.