Навчальна дисципліна «Комунікативна компетентність організатора в системі освіти» дозволяє виявити системні теоретико-практичні знання та вміння магістрантів із дисциплін гуманітарного циклу. Її мета – виробити систему навичок, які дозволять випускникам не лише професійно спілкуватися, але й створювати комунікативну атмосферу, в умовах якої можна долати наслідки кризового стану мовлення. Магістрант має знати:

–  філологічні терміни, передбачені навчальною програмою дисципліни;

–  основні теоретичні проблеми навчальних курсів;

–  основні розділи мови як системи;

–  одиниці мовних рівнів у їхньому взаємозв’язку;

–  літературні норми сучасної української мови на всіх її рівнях;

–  місце й роль ділового й наукового стилів у системі професійного спілкування;

–  вимоги до мови ділових паперів;

–  засоби мовного етикету і правила оформлення усної та писемної форм ділового мовлення;

–  процеси, які відбуваються у мовному потоці;

–  правила правопису;

–  типи слів за значенням;

–  основні типи фразеологічних одиниць;

–  формальні ознаки різних частин мови і їхні граматичні категорії;

–  одиниці синтаксичного рівня мови, їхню класифікацію та способи їхнього поєднання й взаємодії;

–  способи і закони побудови промов;

–  засоби інтелектуального й емоціонального впливу на слухачів;

–  прийоми і стилістичні засоби, які використовуються у процесі підготовки промови;

–  поняттєвий апарати риторики;

–  теорію риторичного мистецтва та його історію;

–  основні засади комунікації.