Мета та завдання навчальної дисципліни:

Метою курсу є формування необхідної для науковця комунікативної спроможності в усній та письмовій формах в межах тематики, що визначається практичними потребами науково-педагогічної діяльності в галузі педагогічної науки та освіти.

Курс «Академічна англійська мова» передбачає здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності, а саме:

– академiчне мовлення (виступати з презентацiями або доповiдями з питань, пов’язаних з темою дослідження; враховувати аудиторiю i мету висловлювання; викласти план-схему висловлювання та логiчно структурувати ідеї; користуватись вiдповiдними правилами презентації, мовою жестiв тощо; коментувати таблицi, графiки i схеми; користуватись адекватними стратегiями пiд час дискусiй, ceмінарів та консультацiй; орiентувати аудиторiю щодо загальної побудови виступу; дотримуватись теми виступу; враховувати рiзнi точки зору; видiляти головну iдею, розширювати й розвивати її; розпочинати дискусiю, пiдсумовувати, головувати пiд час дискусії);

– академічне письмо (узагальнювати, перефразовувати й синтезувати ідеї з рiзних типiв текстів (статті, дослiдні проекти тощо); фiксувати й письмово викладати результати дослiджень (опитування думки, огляд теми тощо); писати звiти (наприклад, згiдно з проектом); стисло викладати змiст тексту, логiчно структурувати ідеї; писати вступ/висновки; органiзовувати текст як послiдовнiсть абзацiв з їx заголовками та пiдзаголовками; коректно наводити цитати; тлумачити, порiвнювати i зiставляти таблицi, графiки та схеми; складати бiблiографiю; писати анотації до наукових статей та авторефератів).

По закiнченні курсу студенти повинні мати робочi знання граматичних структур, що є необхiдними для гнучкого вираження вiдповiдних функцiй та понять, а також для розуміння i продукування широкого кола текстів в академiчнiй та професiйнiй сферах; правил англiйського синтаксису, щоб дати можливiсть розпiзнавати і продукувати широке коло текстів в академiчнiй та професiйнiй сферах; мовних форм, властивих для офiцiйних та розмовних регістрів; академiчного i професiйного мовлення; широкого дiапазону словникового запасу (у тому числi термінології), що є необхiдним в академiчнiй та професiйнiй сферах.