Мета та завдання навчальної дисципліни:

Метою курсу є підготовка вчителів англійської мови, якісні та кількісні параметри яких мають відповідати вимогам кваліфікаційної характе­ристики, згідно з якою фахівець готується до здійснення навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності в різних типах середніх навчаль­них закладів.

У результаті вивчення дисципліни студенти/магістри повинні знати:

 • основні поняття і категорії технології навчання англійської мови;

 • сучасні підходи до формування в учнів англомовної комунікативної компетенції;

 • інноваційні технології навчання англійської мови;

 • форми, види і способи контролю і оцінювання рівня сформованості мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної компетенцій;

 • основні організаційні форми реалізації навчально-виховного процесу з навчання англійської мови і культури у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів;

 • основи планування навчально-виховного процесу з іноземної мови в основній і старшій школі.

У результаті опанування дисципліни студенти/магістри повинні вміти:

 • визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання англійської мови;

 • аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з англійської мови;

 • формувати в учнів іншомовну комунікативну компетенцію;

 • використовувати у процесі формування англомовної комунікативної компетенції інноваційні технології;

 • контролювати і оцінювати рівень сформованості всіх складників англомовної комунікативної компетенції;

 • планувати й реалізовувати різні форми організації навчально-виховного процесу з англійської мови в початковій, основній і старшій школі.