1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Ефективне навчання іноземних мов у загальноосвітній школі потребує відповідної професійно-методичної компетенції вчителя. У системі підготовки педагогічних кадрів ця проблематика сфокусована в курсі «Методика навчання іноземної мови», який розкриває теоретичні, практичні, організаційні аспекти навчання іноземної мови як спілкування в діалозі культур, інноваційні методичні технології, репрезентує сучасний погляд на навчання видів мовленнєвої діяльності, формування соціокультурної компетенції учнів, особливості навчання у початковій, основній та старшій школі.

Програма з курсу «Методика навчання іноземної мови» передбачає підготовку вчителів іноземної мови, якісні та кількісні параметри яких мають відповідати вимогам кваліфікаційної характеристики, згідно з якою фахівець готується до здійснення навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності в різних типах середніх навчальних закладів. У разі отримання необхідної підготовки він може викладати іноземну мову в дошкільних закладах.

Згідно з кваліфікацією вчитель іноземної мови має здійснювати такі види професійної діяльності:

1. навчання іноземної мови (практичного володіння аудіюванням, говорінням, читанням, письмом, перекладом), виховання, освіту і розвиток учнів засобами іноземної мови на уроці та в позакласній роботі (робота в гуртках, клубах, секції за інтересами, проблемні групи, наукові гуртки тощо);

2. науково-методичну та організаційно-методичну роботу із запровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій навчання іноземних мов, в тому числі інтенсивних методів навчання;

3. індивідуалізованого навчання ;

4. виховну діяльність;

5. навчально-методичну роботу у школі, районі, області/ місті, в тому числі з вивчення, узагальнення та поширення нових інформаційних технологій навчання іноземних мов;

Методична професійна підготовка студентів здійснюється на базі курсу «Методика навчання іноземної мови», в якому передбачені як теоретична, так і практична підготовка студентів.

У програмі враховані сучасні досягнення в галузі методики навчання іноземних мов та суміжних з нею наук.

Мета курсу – забезпечити основи теоретичної та практичної підготовки студентів до викладання іноземної мови у школі.

Завдання курсу:

 • сформувати у студентів знання теоретичних основ навчання іноземних мов і усвідомлення комплексного і прикладного характеру методики як науки;

 • ознайомити студентів з історією розвитку методики, найвідомішими у сучасному світі методичними системами, підходами і тенденціями навчання іноземних мов;

 • сформувати у студентів на основі засвоєних теоретичних знань професійно-методичні вміння вчителя іноземних мов: уміння планувати і організовувати навчальний процес; аналізувати і оцінювати навчальні матеріали; визначати шляхи виховання і розвитку учнів засобами іноземної мови; визначати і застосовувати методи, форми, прийоми і засоби навчання і контролю відповідно до умов і цілей навчання;

 • розвивати творче методичне мислення студентів під час розв’язання різноманітних практичних завдань.

 • залучати студентів до прочитання і опрацювання науково-методичної літератури з метою самовдосконалення і постійного підвищення методичної компетенції;

 • озброїти майбутніх спеціалістів методичною термінологією і навичками її доцільного вживання у процесі аналізу уроків колег і власної діяльності, у виступах на методичних конференціях.

Програма передбачає тісний зв'язок теоретичного курсу методики з практикою. В лекційному курсі і на практичних заняттях студенти ознайомляться як з загальноприйнятими положеннями методики, що викладаються у певній системі, так і з новими, дискусійними ідеями.

На практичних заняттях вони оволодівають основами професійно-методичних умінь вчителя іноземної мови.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основні поняття і категорії методики навчання іноземних мов;

 • навчально-методичні комплекси з іноземних мов;

 • теорію вправ для навчання іноземних мов;

 • сучасні підходи до формування в учнів іншомовної комунікативної компетенції;

 • інноваційні методичні технології навчання іноземних мов;

 • форми, види і способи контролю і оцінювання рівня сформованості мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної компетенцій;

 • основні організаційні форми реалізації навчально-виховного процесу з навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів;

 • основи планування навчально-виховного процесу з іноземної мови у початковій, основній і старшій школі.

У результаті опанування дисципліни студенти повинні вміти:

 • визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання іноземних мов;

 • аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з іноземних мов;

 • аналізувати, обирати й ефективно використовувати вправи різних типів і видів;

 • формувати в учнів іншомовну комунікативну компетенцію;

 • використовувати у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції інноваційні методичні технології;

 • контролювати і оцінювати рівень сформованості всіх складників іншомовної комунікативної компетенції;

 • планувати й реалізовувати різні форми організації навчально-виховного процесу з іноземної мови в початковій, основній і старшій школі.

Удосконалення методичної підготовки майбутнього вчителя відбувається у процесі написання курсових/кваліфікаційних робіт, під час педагогічної практики, в курсах за вибором і спецкурсах.