Мета дисципліни полягає у формуванні іншомовних умінь студентів для застосування їх у вирішенні професійних завдань та в повсякденному житті.

Предмет вивчення: обсяг лексики та граматики іноземної мови, знання яких надає студентам можливість здійснювати усно-мовленнєве спілкування в соціально-побутовій, соціально-культурній та професійних сферах та одержувати інформацію з іноземних письмових та усних джерел.

Мета курсу:

 1. Практична: формувати в студентів комунікативну, лінгвістичну й соціокультурну компетенції.

 2. Когнітивна: формувати в студентів когнітивну компетенцію у взаємозв’язку з іншими видами компетенцій.

 3. Емоційно-розвиваюча: розвивати мовні, інтелектуальні й пізнавальні здібності; формувати в студентів позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу, готовності брати участь в іншомовному спілкуванні; утворювати бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння англійською мовою.

 4. Освітня: формувати усвідомлення функцій іноземної мови в навчальному процесі та в суспільстві; подавати знання про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається; розвивати уміння використовувати в разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, посібником, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо); розкривати в студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення.

 5. Професійна: формувати в студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх із різними методами та прийомами навчання іноземної мови,залучення до виконання професійно орієнтованих завдань.

 6. Виховна:виховувати в студентів почуття самосвідомості; формувати вміння міжособистісного спілкування; розвивати позитивне ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; подавати розуміння важливості оволодіння іноземною мовою й потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Завдання:

 1. Оволодіти навичками вимови іноземної мови.

 2. Опанувати передбачені програмою граматичні навички та уміння.

 3. Збагатити активний і пасивний лексичні запаси з тем, передбачених робочою програмою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 • знати:

1) лексичний матеріал в обсязі навчальної програми курсу;

2) граматичний матеріал в обсязі навчальної програми курсу;

3) правила міжособистісної та міжкультурної комунікації.

 • вміти:

1) здійснювати усно-мовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах) у межах лексичного мінімуму та тематики, передбачених навчальною програмою, використовуючи засвоєний граматичний матеріал;

2) висловлюватися в письмовій формі (написання творів, листів, заповнення бланків, складання текстів презентацій і т. ін.) в обсязі тематики курсу, використовуючи засвоєний граматичний матеріал;

3) розуміти зі слуху зміст автентичних текстів;

4) читати й розуміти іншомовні автентичні тексти різних жанрів і видів, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею.