1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Практика усного та писемного мовлення” є:

практична: формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну компетенції;

когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у взаємозв’язку з іншими видами компетенцій;

емоційно-розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу;

освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення;

професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань;

виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості, формувати вміння міжособистісного спілкування.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Практика усного та писемного мовлення ” є навчити студентів:

 • Вільно користуватися англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях.

 • Володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні.

 • Повторити лексико-граматичний матеріал засвоєний протягом років попереднього навчання.

 • Знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності англійської мови.

 • Збільшувати запас активної та пасивної лексики з тем: Changing Patterns of Leisure”, “English Schooling”, “Bringing Up Children”, “The Arts and Painting”.

 • Використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації.

 • Застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності.

 • Реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії.

 • Використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у викладацькій діяльності.

 • Удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів.

 • Демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні англійською мовою.

 • Підготувати студентів до успішного складання державних іспитів з практики англійської.

 • Усвідомлювати роль учителя як у шкільному, так і в позашкільному оточенні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :

фонетичний, лексичний і граматичний матеріал англійської мови

вміти :

 • розуміти мовлення за умови, що співрозмовники говорять чіткою нормативною мовою без вживання ідіоматичних зворотів, розуміти основний зміст радіо- та телепередач, фільмів з нормативною мовою різного характеру;

 • розуміти головний зміст текстів різного типу, жанру і стилю, спираючись на вивчений лексичний матеріал І – ІII курсів, розуміти зміст не дуже складних автентичних текстів різного типу (лист, поштова картка, оголошення, афіша, газетна або журнальна публікація, інтерв'ю, художній твір), знаходити і критично оцінювати вірогідність і переконливість отриманої інформації; володіти навичками літературного перекладу;

 • пояснювати, у чому полягає суть проблеми, порівнювати пропозиції (вказівки, поради) або альтернативні розв'язання та виділяти (визначати) з коментуванням точки зору інших; висловлювати свої думки логічно й відповідно до ситуації або у зв'язку з прочитаним чи почутим; передавати головний зміст прочитаного чи почутого, використовуючи змішані типи монологу, висловлюючи своє ставлення до всього, про що йде мова; переказувати стисло зміст книжки або розповіді й висловлює своє ставлення до подій, спілкуватися в різних неформальних соціальних ситуаціях; підтримувати бесіду на теми, що стосуються інтересів студентів або близькі до їхнього життєвого оточення, активно використовувати лексику І – ІII курсів.

 • писати тексти на визначені теми, писати есе (нарис), доповідь з метою обґрунтування або спростування певної думки, листи, висловлюючи особисте ставлення до подій чи певного досвіду, заповнювати анкети чи опитувальні аркуші, формуляри, писати привітальну листівку другові чи родичам до свята або дня народження, писати і оформляти проекти з тем програми.