Мета викладання дисципліни:

1. Розвиток мовленнєвих умінь студентів – говоріння, аудіювання, читання, письма.

2. Формування лінгвістичної компетенції студентів, необхідної для здійснення комунікації у межах тем, що визначаються програмою.

3. Розвиток умінь практичного застосування набутих знань, навичок і вмінь в усному та писемному мовленні.

4. Розвиток уміння самостійної роботи з використанням методів і прийомів прийнятних для розвязання навчальних завдань.

5. Формування граматичних навичок уживання в усному та писемному мовленні часових форм, дієслів в умовному способі, модальних дієслів та безособових форм дієслова.

6. Формування розуміння та вміння диферієнцювати всі відтінки значень зазначених граматичних структур.

7. Розвиток уміння вживати визначені граматичні структури в мовленні відповідно до вимог комунікативної ситуації.

Завдання вивчення практичної граматики англійської мови визначаються на основі вимог до знань, навичок та вмінь, якими повинен оволодіти студент IVкурсу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати

1. граматичні явища та конструкції передбачені програмою.

вміти

1. Систематизувати матеріал про модальні дієслова, неособові форми дієслова та умовний спосіб;

2. Усвідомлювати комунікативні функції граматичних структур;

3. Вільно вживати граматичні структури в усному та писемному мовленні з урахуванням комунікативних функцій в межах тем, що вивчаються;

4. Уміти правильно будувати речення різних комунікативних типів різних комунікативних типів.