Мета викладання дисципліни:

Практична: формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну компетенції.

Когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у взаємозв’язку з іншими видами компетенцій.

Емоційно - розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу.

Освітня: формувати усвідомлення функцій іноземної мови в навчальному процесі та в суспільстві; подавати знання про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається, розвивати уміння використовувати в разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, посібником, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо); розвивати у студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення,

Професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань.

Виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості, формувати вміння міжособистісного спілкування, розвивати позитивне ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя

2.2. Завдання вивчення дисципліни:

  • Розвивати навички та уміння з чотирьох основних видів діяльності: говоріння, читання, аудіювання та письма.

  • Збільшувати запас активної та пасивної лексики по темах, що вивчаються за програмою

  • Розвивати розуміння культури англомовних країн та стимулювати у студентів бажання та готовність досліджувати різні аспекти соціального та культурного життя, використовуючи англійську мову як засіб.

  • Повторити лексико-граматичний матеріал засвоєний протягом років попереднього навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 1) лексичний матеріал в обсязі навчальної програми курсу; 2) граматичний матеріал в обсязі навчальної програми курсу; 3) правила міжособистісної та міжкультурної комунікації

вміти:

1) здійснювати усно-мовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах) у межах тематики, передбачених навчальною програмою;

2) висловлюватися в письмовій формі ( написання творів, листів, есе, складання презентацій),

3) читати й розуміти іншомовні автентичні тексти різних видів і жанрів, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею.