Мета курсу:

  • формування професійно-мовленнєвої англомовної компетенції, та однієї з її основних складових – лексичної компетенції;

  • ознайомити студентів з теоретичними основами лексикології і лексикографії;

  • розвивати і удосконалювати навички практичного використання мовних одиниць у різних стилях мови, усього синонімічного багатства мови, її різноманітних виразних засобів;

  • підготувати майбутніх вчителів-мовників до роботи з формування лексичних вмінь та навичок у школярів.

Завдання курсу:

Предметом англійської лексикології є лексика англійської мови з усіма її особливостями і характеристиками. У зв’язку з цим основними методичними завданнями курсу є:

  • виявлення властивостей слів у процесі їх творення, вживання і взаємозалежність у системі мови;

  • вивчення словникового складу англійської мови у діахронічному та синхронічному аспектах;

  • ознайомлення студентів з мовною лексикою, як сукупністю слів і словотворчих елементів, які складають організовану і цілісну систему;

  • вивчення регіональних варіантів англійської мови, відмінності у граматиці, фонетиці та лексичному складі,

  • дослідження значення слова, багатозначність та лексичних одиниць, що мають схожі (синоніми) та відмінні значення (антоніми);

  • виявлення особливостей стилістичної диференціації англійської мови (стилістично нейтральні слова, книжкова лексика, розмовні слова та сленг).

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

основні поняття курсу, етимологічний склад англійської мови, шляхи формування лексики англійської мови, регіональні особливості англійської мови, специфіку вживання фразеологічних одиниць та стилістично маркованої лексики, семантичні групи слів, явища синонімії, антонімії, омонімії та полісемії в англійській мові, основні засади формування словників з англійської мови.

вміти:

застосовувати знання при семантичному аналізі тексту, де розглядається морфемна структура слова, лексичне та граматичне значення, , синонімія, антонімія, засоби розширення значення слова (метафора, метонімія); використовувати різноманітних лексикографічних джерел (етимологічних, енциклопедичних, філологічних словників, словників сленгу та синонімів); розуміти специфіку англійської мови на відміну від української, використовувати знання з курсу для подальших науково-практичних досліджень.