Метою викладання дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» є:

Практична: формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну компетенції.

Когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у взаємозв’язку з іншими видами компетенцій.

Емоційно - розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу.

Освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення.

Професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань.

Виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості, формувати вміння міжособистісного спілкування.

Завдання вивчення дисципліни

Навчити студентів:

 • Вільно користуватися англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях.

 • Володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні.

 • Повторити лексико-граматичний матеріал засвоєний протягом років попереднього навчання.

 • Знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності англійської мови.

 • Збільшувати запас активної та пасивної лексики по темах „Засоби масової інформації”, “Звичаї і традиції” та “Сімейне життя”.

 • Використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації.

 • Застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності.

 • Реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії.

 • Використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у викладацькій діяльності.

 • Удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів.

 • Демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні англійською мовою.

 • Підготувати студентів до успішного складання державних іспитів з практики англійської.

 • Усвідомлювати роль учителя як у шкільному, так і в позашкільному оточенні.

По закінченні курсу:

Аудіювання:

студент повинен розуміти мовлення за умови, що співрозмовники говорять чіткою нормативною мовою без вживання ідіоматичних зворотів, розуміти основний зміст радіо- та телепередач, фільмів з нормативною мовою різного характеру.

Читання:

студент повинен розуміти головний зміст текстів різного типу, жанру і стилю, спираючись на вивчений лексичний матеріал І – ІV курсів, повністю розуміти зміст не дуже складних автентичних текстів різного типу (лист, поштова картка, оголошення, афіша, газетна або журнальна публікація, інтерв'ю, художній твір), знаходити і критично оцінювати вірогідність і переконливість отриманої інформації; володіти навичками літературного перекладу.

Мовлення:

студент повинен пояснювати, у чому полягає суть проблеми, порівнювати пропозиції (вказівки, поради) або альтернативні розв'язання та виділяти з коментуванням точки зору інших; висловлювати свої думки логічно й відповідно до ситуації або у зв'язку з прочитаним чи почутим; передавати головний зміст прочитаного чи почутого, використовуючи змішані типи монологу, висловлюючи своє ставлення до всього, про що йде мова; переказувати стисло зміст книжки або розповіді й висловлювати своє ставлення до подій. Студент повинен спілкуватися в різних неформальних соціальних ситуаціях; підтримувати бесіду на теми, що стосуються інтересів студентів або близькі до їхнього життєвого оточення, обмінюватися, перевіряти, підтверджувати і резюмувати пряму фактичну інформацію та вирішувати незвичайні ситуації, навіть якщо необхідне повторення, коли відповідь співрозмовника надто швидка або надто довга, уміти дати пораду, висловити побажання, надію, подякувати тощо. В мовленні студент активно використовує лексику І – ІV курсів, мовні конструкціїї, словосполучення, фрази та тематичну лексику V курсу.

Письмо:

студент чітко й докладно повинен писати тексти на значну кількість тем, писати есе (нарис), доповідь з метою обґрунтування або спростування певної думки, писати листи, висловлювати особисте ставлення до подій чи певного досвіду, заповнювати анкети чи опитувальні аркуші, формуляри, писати привітальну листівку другові чи родичам до свята або дня народження, писати і оформлювати проекти з теми програми.