Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу: Програма з курсу "Методика навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах" призначається для підготовки вчителів іноземної мови, якісні та кількісні параметри яких мають відповідати вимогам кваліфікаційної характе­ристики, згідно з якою фахівець готується до здійснення навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності в різних типах середніх навчаль­них закладів. У разі отримання необхідної підготовки він може викладати іноземну мову в дошкільних закладах.

Згідно з кваліфікацією вчитель іноземної мови має здійснювати такі види професійної діяльності:

1. навчання іноземної мови (практичного володіння аудіюванням, говорінням, читанням, письмом, перек­ладом), виховання, освіту і розвиток учнів засобами іноземної мови на уроці та в позакласній роботі (гурткова робота, клубна робота, секції за інтересами. проблемні групи, наукові гуртки тощо);

2. науково-методичну та організаційно-методичну роботу із запровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій навчання іноземних мов, в тому числі інтенсивних методів навчання;

3. індивідуалізованого навчання ;

4. виховну діяльність;

5. навчально-методичну роботу у школі, районі, області/ місті, в тому числі з вивчення, узагальнення та поширен­ня нових інформаційних технологій навчання іноземних мов;

Методична професійна підготовка студентів здійсню­ється на базі курсу "Методика навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах", в якому передбачені як теоретична, так і практична підготовка студентів.

У програмі враховані сучасні досягнення в галузі методики навчання іноземних мов та суміжних з нею наук.

Завдання курсу: 1. Створити у студентів широку теоретичну базу, що роз­криває загальні та спеціальні закономірності процесу навчання іноземної мови як засобу спілкування, освіти, виховання й розвитку, яка включає, крім методичних знань, також знання суміжних з методикою наук психолого-педагогічного й філологічного циклів.

2. Ознайомити студентів з найбільш відомими методичними напрямами, системами і методами, формами та засобами навчання іноземної мови, а також сформувати у них основи вмінь творчо застосовувати свої знання на практиці з урахуванням конкретних умов.

3. На базі засвоєних теоретичних знань розвивати у студентів творче методичне мислення, яке допоможе їм у вирішенні різноманітних методичних завдань, що виникають у навчально-виховному процесі з іноземної мови у школі.

Програма передбачає тісний зв'язок теоретичного курсу методики з практикою. В лекційному курсі і на практичних заняттях студенти ознайомляться як з загальноприйнятими положеннями методики, що викладаються у— певній системі, так і з новими, дискусійними ідеями.

На практичних заняттях вони оволодівають основами профе­сійно-методичних умінь вчителя іноземної мови.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати

 • основні поняття і категорії методики навчання іноземних мов і культур;

 • навчально-методичні комплекси з іноземних мов;

 • теорію вправ для навчання іноземних мов і культур;

 • сучасні підходи до формування в учнів іншомовної комунікативної компетенції;

 • інноваційні методичні технології навчання іноземних мов і культур;

 • форми, види і способи контролю і оцінювання рівня сформованості мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної компетенцій;

 • основні організаційні форми реалізації навчально-виховного процесу з навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів;

 • основи планування навчально-виховного процесу з іноземної мови у початковій, основній і старшій школі.

Удосконалення методичної підготовки майбутнього вчителя відбувається у процесі написання курсових/кваліфікаційних робіт, під час педагогічної практики, в курсах за вибором і спецкурсах.

 • вміти : визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання іноземних мов і культур;

 • аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з іноземних мов;

 • аналізувати, обирати й ефективно використовувати вправи різних типів і видів;

 • формувати в учнів іншомовну комунікативну компетенцію;

 • використовувати у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції інноваційні методичні технології;

 • контролювати і оцінювати рівень сформованості всіх складників іншомовної комунікативної компетенції;

 • планувати й реалізовувати різні форми організації навчально-виховного процесу з іноземної мови в початковій, основній і старшій школі.