Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практична фонетика та практична граматика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування навичок правильної вимови та інтонування власного мовлення адекватного комунікативної ситуації, а також формування навичок граматично правильного мовлення в його усній та письмовій формі, необхідні для виявлення комунікативної компетенції в різних мовленнєвих ситуаціях.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу «Практична фонетика та практична граматика»:

- формування навичок правильної англійської вимови та навчання студентів, як використовувати надбанні знання та вміння у подальшій педагогічній діяльності;

- узагальнення функціональних характеристик граматичних форм, розширення, поглиблення та систематизація знань в галузі практичної граматики, формування лінгвістичної компетенції студентів

Завдання:

1. Ознайомити студентів з сучасним станом мовознавчої науки про фонетичну будову англійської мови, узагальнити та поглибити знання з фонетики, котрими студенти володіють в результаті вивчення нормативного курсу, розвинути здібність самостійно робити практичні висновки при спостереженні над теоретичним матеріалом.

2. Навчити студентів застосовувати теоретичні знання при розв'язанні професійних завдань у викладанні англійської мови. Це стосується, перш за все, таких питань, як вибір навчальної вимовної норми, коректного вибору вимовних фонемних та акцентних варіантів слів, користування сучасними орфоепічними джерелами тощо.

3. Розвинути у майбутніх фахівців з англійської мови навички критичного аналізу чинних підручників, посібників, різноманітних матеріалів для навчання англійської вимови.

4. Дати студентам практичні знання щодо граматичної будови англійської мови, необхідні в професійній діяльності викладача.

5. Розвинути в студентів навички граматично правильного мовлення в його усній та письмовій формі, необхідні для виявлення комунікативної компетенції в різних мовленнєвих ситуаціях; розвивати комунікативну міжкультурну компетенцію, навчити правильного стилістичного використання граматичних моделей; розширити рамки лінгвістичної та граматичної освіти, опанувати не тільки граматичні норми англійської мови, але й деякі відхилення від норм.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати фонетичну теорію, передбачену програмою, що складає когнітивну базу англійської орфоепічної вимови; граматичні категорії та явища англійської мови, синтаксичні особливості англійської мови (структура речення і типи речення), морфологічні категорії частин мови (іменника, артикля, прикметника, прислівника, займенника);

вміти:

  1. З практичної фонетики: правильно вимовляти 44 англійські звуки – 20 голосних і 24 приголосних; правильно поділити слово на склади у вимові та на письмі; правильно наголошувати слова; визначити комунікативний тип речення, поділити його на інтонаційні групи, відтворити інтонаційний контур та ядерний тон кожної інтонаційної групи; пояснити особливості вимови звуків у зв’язному мовленні; правильно вимовляти слабкі форми службових слів; робити фонетичний аналіз слова; транскрибувати речення, визначити його комунікативний тип, поділити на інтонаційні групи, зробити акцентно-тонічний аналіз та тонограму; виразно прочитати монологічний текст згідно з акцентно-тонічною розміткою; виразно прочитати діалогічний текст згідно з акцентно-тонічною розміткою.

  2. З практичної граматики: застосовувати теоретичні знання курсу при перекладі та спілкуванні, обирати адекватні способи перекладу з англійської мови українською або з української мови англійською, розуміти специфіку англійської мови на відміну від української, узагальнювати інформацію з теоретичних та практичних джерел з практичної граматики англійської мови, використовувати знання з курсу для подальших науково-практичних досліджень.